Thánh vịnh Đáp ca Chúa nhật

proofreading services free 

Thánh vịnh Đáp ca
Các Chúa nhật và Ngày lễ Trọng

Tiếp sức với nhóm thánh vịnh Na Uy, mong muốn việc cầu nguyện bằng thánh vịnh đáp ca các Chúa nhật được phổ biến rộng rãi.

Xin Chúa chúc lành cho những người có sáng kiến và thực hiện chương trình này

Năm B (2014 – 2015)

Mùa vọng – Giáng Sinh B

 

+ Mùa vọng 1b Thánh vịnh 79 + Giáng Sinh – Lễ vọng Thánh vịnh 88
+ Mùa vọng 2b Thánh vịnh 84 + Giáng Sinh – Lễ đêm Thánh vịnh 95
+ Mùa vọng 3b Luca 1,46-54 + Thánh gia thất Thánh vịnh 127
+ Mùa vọng 4b Thánh vịnh 88 + Hiển Linh Thánh vịnh 71
+ Lễ Quán Tẩy Thánh vịnh 28 + Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66

Mùa Chay – Mùa Phục sinh B

Lễ Tro
Phục sinh 1b
Mùa Chay 1b
Phục sinh 2b
Mùa Chay 2b
Phục sinh 3b
Mùa Chay 3b
Phục sinh 4b
Mùa Chay 4b
Phục sinh 5b
Mùa Chay 5b
Phục sinh 6b
Lễ Lá
Phục sinh 7b
Chúa lên trời
+ Lễ Chúa Ba Ngôi A : Dan. 3 + Mình Máu Chúa Thánh vịnh 147 + Thánh Phêrô Phaolô (Tv 33)
+ Thường niên 02 b Thánh vịnh 39 + Thường niên 14 b Thánh vịnh 122
+ Thường niên 03 Thánh vịnh 24 + Thường niên 15 b Thánh vịnh 84
+ Thường niên 04 Thánh vịnh 94 . + Thường niên 16 b Thánh vịnh 22
+ Thường niên 05 Thánh vịnh 146 + Thường niên 17 b Thánh vịnh 144
+ Thường niên 06 Thánh vịnh 31 + Thường niên 18 b Thánh vịnh 77
+ Thường niên 07
+ Thường niên 08
Thánh vịnh 102
Thánh vịnh 61
+ Thường niên 19 b Thánh vịnh 33
+ Thường niên 12 Thánh vịnh + Thường niên 20 b Thánh vịnh 33
+ Thường niên 13 Thánh vịnh + Thường niên 21 b Thánh vịnh 33
+ Thường niên 22 b Thánh vịnh 14 + Thường niên 27 a Thánh vịnh 79

+ Thường niên 23 b Thánh vịnh 145 + Thường niên 28 a Thánh vịnh 22
+ Thường niên 24 a Thánh vịnh 77 + Thường niên 29 Thánh vịnh 95
+ Thường niên 25 a Thánh vịnh 144 + Thường niên 30 a Thánh vịnh 17
+ Thường niên 26 a
+ Thường niên 32 a
+ Thường niên 34 a
Thánh vịnh 24
Thánh vịnh 45
Thánh vịnh 22
+ Thường niên 31 a
+ Thánh Tử Đạo VN
+ Lễ Các Thánh
Thánh vịnh 22
Thánh vịnh 125
Thánh vịnh 23

Năm A (2013 – 2014)

Mùa vọng – Giáng Sinh A

 

+ Mùa vọng 1 năm A Thánh vịnh 21 + Giáng Sinh – Lễ đêm Thánh vịnh 95
+ Mùa Vọng 2 năm A Thánh vịnh 84 + Giáng Sinh – Lễ ngày Thánh vịnh
+ Mùa Vọng 3 năm A Thánh vịnh 145 + Thánh gia thất Thánh vịnh 127
+ Mùa Vọng 3 + Hiển Linh Thánh vịnh 71
+ Mùa Vọng 4 năm A Thánh vịnh 23 + Lễ Quán Tẩy A Thánh vịnh 28

 

Mùa Chay – Mùa Phục sinh A

Lễ Tro
Phục sinh 1 a
Mùa Chay 1 a
Phục sinh 2 a
Mùa Chay 2 a
Phục sinh 3 a
Mùa Chay 3 a
Phục sinh 4 a
Thánh vịnh 22
Mùa Chay 4 a
Phục sinh 5 a
Mùa Chay 5 a
Phục sinh 6 a
Lễ Lá năm a
Thứ 5 Tuần Thánh
Thứ 6 Tuần Thánh
Phục sinh 7
Chúa lên trời
Lễ hiện xuống
Thánh vịnh

 

Mùa thường niên
+ Lễ Chúa Ba Ngôi A : Dan. 3 + Mình Máu Chúa Thánh vịnh 147 + Thánh Phêrô Phaolô (Tv 33)
+ Thường niên 02 a Thánh vịnh 39 + Thường niên 14 a Thánh vịnh 144
+ Thường niên 03 a Thánh vịnh 26 + Thường niên 15 a Thánh vịnh 64
+ Thường niên 04 a Thánh vịnh 23 . + Thường niên 16 a Thánh vịnh 85
+ Thường niên 05 a Thánh vịnh 111 + Thường niên 17 a Thánh vịnh 118
+ Thường niên 06 a Thánh vịnh 118 + Thường niên 18 a Thánh vịnh 114
+ Thường niên 07 a
+ Thường niên 08 a
+ Thường niên 19 a Thánh vịnh 84
+ Thường niên 12 Thánh vịnh + Thường niên 20 a Thánh vịnh 66
+ Thường niên 13 Thánh vịnh + Thường niên 21 a Thánh vịnh 137
+ Thường niên 22 a Thánh vịnh 62 + Thường niên 27 a Thánh vịnh 79
+ Thường niên 23 a Thánh vịnh 94 + Thường niên 28 a Thánh vịnh 22
+ Thường niên 24 a Thánh vịnh 77 + Thường niên 29 Thánh vịnh 95
+ Thường niên 25 a Thánh vịnh 144 + Thường niên 30 a Thánh vịnh 17
+ Thường niên 26 a
+ Thường niên 32 a
+ Thường niên 34 a
+ Thường niên 31 a
+ Thánh Tử Đạo VN
+ Lễ Các Thánh
Năm C

Mùa vọng – Giáng Sinh C

 

+ Mùa vọng 1 năm C Thánh vịnh 24 + Giáng Sinh – Lễ đêm Thánh vịnh 95
+ Mùa Vọng 2C Thánh vịnh 125 + Giáng Sinh – Lễ ngày Thánh vịnh 97
+ Mùa Vọng + Thánh gia thất A Thánh vịnh 127
+ Mùa Vọng 3 Isaia 12 + Hiển Linh Thánh vịnh 71
+ Mùa Vọng 4C Thánh vịnh 79 + Lễ Quán Tẩy Thánh vịnh 28

 

 

Mùa Chay – Mùa Phục sinh C

Lễ Tro
Phục sinh 1c
Mùa Chay 1c
Phục sinh 2c
Mùa Chay 2c
Phục sinh 3c
Mùa Chay 3c
Phục sinh 4c
Thánh vịnh 99
Mùa Chay 4c
Phục sinh 5c
Mùa Chay 5c
Phục sinh 6c
Lễ Lá
Thứ 5 Tuần Thánh
Thứ 6 Tuần Thánh
Phục sinh 7c
Chúa lên trời
Lễ hiện xuống
Mùa Thường niên
+ Lễ Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh 18 + Lễ Mình Máu Chúa Thánh Vịnh 109
+ Thường niên 02c Thánh vịnh 95 + Thường niên 14c Thánh vịnh 65
+ Thường niên 03c Thánh vịnh 18 + Thường niên 15c Thánh vịnh 68
+ Thường niên 04c Thánh vịnh 70 + Thường niên 16c Thánh vịnh 14
+ Thường niên 05c Thánh vịnh 137 + Thường niên 17c Thánh vịnh 137
+ Thường niên 10c Thánh vịnh 29 + Thường niên 18c Thánh vịnh 94
+ Thường niên 11c Thánh vịnh 31 + Thường niên 19c Thánh vịnh 32
+ Thường niên 12c Thánh vịnh 62 + Thường niên 20c Thánh vịnh 39
+ Thường niên 13c Thánh vịnh 15 + Thường niên 21c Thánh vịnh 116
+ Thường niên 22c Thánh vịnh 67 + Thường niên 27c Thánh vịnh 94
+ Thường niên 23c Thánh vịnh 89 + Thường niên 28c Thánh vịnh 97
+ Thường niên 24 c Thánh vịnh 50 + Thường niên 29c Thánh vịnh 120
+ Thường niên 25 c Thánh vịnh112 + Thường niên 30 c Thánh vịnh 33
+ Thường niên 26 c
+ Thường niên 32 c
+ Thường niên 34 c
+ Thường niên 31 c
+ Thường niên 33 c

 

Năm B :

Mùa Chay – Mùa Phục sinh B

Lễ Tro
Phục sinh 1b
Mùa Chay 1b
Phục sinh 2b
Mùa Chay 2b
Phục sinh 3b
Mùa Chay 3b
Phục sinh 4b
Mùa Chay 4b
Phục sinh 5b
Mùa Chay 5b
Phục sinh 6b
Lễ Lá
Phục sinh 7b
Chúa lên trời

Mùa Thường niên

+ Thường niên 03b Thánh vịnh 24 + Lễ Chúa Ba Ngôi b Thánh vịnh 32
+ Thường niên 04b Thánh vịnh 94 + Lễ Mình Máu Chúa b Thánh vịnh 115
+ Thường niên 05b Thánh vịnh 146 + Thường niên 11b Thánh vịnh 91
+ Thường niên 06b Thánh vịnh 35 + Thường niên 12 b Thánh vịnh 128
+ Thường niên 07b Thánh vịnh 40 + Thường niêm 13 b Thánh vịnh 29
+ Thường niên14 b
+ Thường niên18 b
+ Thường niên15 b
Thánh vịnh 84
+ Thường niên19 b
+ Thường niên16 b
Thánh vịnh 22
+ Thường niên20 b
+ Thường niên17 b
Thánh vịnh 144
+ Thường niên21 b
Thường niên 22b .
Thường niên 26b .
Thường niên 23b
Thường niên 27b
Thường niên 24b
Thường niên 28b
Thường niên 25b
Thường niên 29b
Thường niên 30b .
Thường niên 31b .
Thường niên 32b
Thường niên 34b
Thường niên 33b

 

Các Lễ đặc biệt

+ Tết Nhâm Thìn 2012
Sinh nhật T. Gioan B.
Các thánh Tử đạo VN

Mùa vọng – Giáng Sinh B

 

+ Mùa vọng 1 năm b Thánh vịnh 79 + Giáng Sinh – Lễ vọng Thánh vịnh 88
+ Mùa vọng 2b Thánh vịnh 84 + Giáng Sinh – Lễ đêm Thánh vịnh 95
+ Mùa vọng 3b Luca 1,46-54 + Thánh gia thất Thánh vịnh 127
+ Mùa vọng 4b Thánh vịnh 88 + Hiển Linh Thánh vịnh 71
+ Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66

Năm A :

Mùa Thường niên

+ Thường niên 01a Thánh vịnh 28 . + Thường niên 20 a Thánh vịnh 66
+ Thường niên 02a Thánh vịnh 39 + Thường niên 21 a Thánh vịnh 137
+ Thường niên 03a Thánh vịnh 26. + Thường niên 22 a Thánh vịnh 62
+ Thường niên 04a Thánh vịnh 145. + Thường niên 23 a Thánh vịnh 94
+ Thường niên 05a Thánh vịnh 111 + Thường niên 24 a Thánh vịnh 102
+ Thường niên 06a Thánh vịnh 118 + Thường niên 25 a Thánh vịnh 114
+ Thường niên 07a Thánh vịnh 102 + Thường niên 26 a Thánh vịnh 24
+ Thường niên 08a Thánh vịnh 61 + Thường niên 27 a Thánh vịnh 79
+ Thường niên 09a Thánh vịnh 30 + Thường niên 28 a Thánh vịnh 22
+ Thường niên 14a Thánh vịnh 144 + Thường niên 29 a Thánh vịnh 95
+ Thường niên 15a Thánh vịnh 64 + Thường niên 30 a Thánh vịnh 17
+ Thường niên 16a Thánh vịnh 85 + Thường niên 31 a Thánh vịnh 130
+ Thường niên 17a Thánh vịnh 118 + Thường niên 32 a Thánh vịnh 62
+ Thường niên 18 a Thánh vinh 144 + Thường niên 33 a Thánh vịnh 127
+ Thường niên 19 a Thánh vịnh 84 + Thường niên 34 a Thánh vịnh 22
+ Chúa Ba Ngôi .. Daniel 3 + Lễ Mình Máu Thánh Thánh vịnh 147

Mùa chay và Phục sinh

+ Mùa Chay 1a Thánh vịnh 50 + Phục sinh 1a Thánh vịnh 117
+ Mùa Chay 2a Thánh vịnh 32 + Phục sinh 2a Thánh vịnh 117b
+ Mùa Chay 3a Thánh vịnh 94 + Phục sinh 3a Thánh vịnh 15
+ Mùa Chay 4a Thánh vịnh 22 + Phục sinh 4a Thánh vịnh 22
+ Mùa chay 5a Thánh vịnh 129 + Phục sinh 5a Thánh vịnh 32
+ Lễ Lá năm A Thánh vịnh 21 + Phục sinh 6a Thánh vịnh 65
+ Thứ 5 tuần thánh Thánh vịnh 115 + Chúa lên trời Thánh vịnh 46
+ Thứ 6 tuần thánh Thánh vịnh 30 + CTT Hiện Xuống Thánh vịnh 103

Mùa vọng – Giáng Sinh A

 

+ Mùa vọng 1 năm a Thánh vịnh 121 + Giáng Sinh – Lễ đêm Thánh vịnh 88
+ Mùa vọng 2a Thánh vịnh 71 + Giáng Sinh – Lễ ngày Thánh vịnh 95
+ Mùa vọng 3a Thánh vịnh 145 + Thánh gia thất Thánh vịnh 127
+ Mùa vọng 4a Thánh vịnh 23 + Hiển Linh Thánh vịnh 71

 

Năm C : Mùa Thường niên
Thường niên 01c…. Thánh vịnh 28 . Đức Mẹ Mông Triệu . Thánh vịnh 44 .
Thường niên 02c Thánh vịnh 95 Thường niên 21c Thánh vịnh 116
Thường niên 03c Thánh vịnh 18 Thường niên 22c Thánh vịnh 67
Thường niên 04c Thánh vịnh 70 Thường niên 23c Thánh vịnh 89
Thường niên 05c Thánh vịnh 137 Thường niên 24c Thánh vịnh 50
Thường niên 06c Thánh vịnh 1 Thường niên 25c Thánh vịnh 112
Thường niên 11c Thánh vịnh 31 Thường niên 26c Thánh vịnh 145
Thường niên 12c Thánh vịnh 62 Thường niên 27c Thánh vịnh 94
Thường niên 13c Thánh vịnh 15 Thường niên 28c Thánh vịnh 97
Thường niên 14c Thánh vịnh 65 Thường niên 29c Thánh vịnh 120
Thường niên 15c Thánh vịnh 68 Thường niên 30c Thánh vịnh 33
Thường niên 16c Thánh vịnh 14 Thường niên 31c Thánh vịnh 144
Thường niên 17c Thánh vịnh 137 Thường niên 32c Thánh vịnh 16
Thường niên 18c Thánh vịnh 94 Thường niên 33c Thánh vịnh 97
Thường niên 19c Thánh vịnh 32 Thường niên 34c Thánh vịnh 121

Mùa vọng – Giáng Sinh C

Mùa vọng 1 năm c .. Thánh vịnh 24 . Giáng Sinh – Lễ đêm… Thánh vịnh 88
Mùa vọng 2c Thánh vịnh 125 Giáng Sinh – Lễ ngày Thánh vịnh 95
Mùa vọng 3c Isaia 12 Thánh gia thất Thánh vịnh 127
Mùa vọng 4c Thánh vịnh 79 Hiển Linh Thánh vịnh 71

Mùa Chay – Mùa Phục sinh C

Lễ Tro Thánh vịnh 50 Phục sinh 1c ….. Thánh vịnh 117-1
Mùa Chay 1c Thánh vịnh 90 Phục sinh 2c Thánh vịnh 117-2 ..
Mùa Chay 2c Thánh vịnh 26 Phục sinh 3c Thánh vịnh 29
Mùa Chay 3c Thánh vịnh 102 Phục sinh 4c Thánh vịnh 99
Mùa Chay 4c Thánh vịnh 33 Phục sinh 5c Thánh vịnh 114
Mùa Chay 5c Thánh vịnh 125 Phục sinh 6c Thánh vịnh 66
Lễ Lá Thánh vịnh 21 Phục sinh 7c Thánh vịnh 96
Thứ 5 tuần thánh … Thánh vịnh 115 Thăng Thiên Thánh vịnh 46
Thứ 6 tuần thánh.. Thánh vịnh 30 Hiện xuống Thánh vịnh 103

Các Lễ đặc biệt

Tết Canh Dần 2010… Thánh vịnh 8 . Đức Mẹ Mông Triệu . Thánh vịnh 44 .
Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh 8 Lễ các thánh nam nữ Thánh vịnh 23
Mình máu Thánh Chúa Thánh vịnh 109 Các thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 125