VIỆC TÔN SÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

0
74

17361231_1459202710765095_523253681_nNgày 19 tháng 3 hằng năm, Giáo hội cử hành lễ trọng kính Thánh cả  Giuse. Tại nhiều nước, ngày lễ này được mừng cách long trọng và được coi là ngày lễ buộc, nghĩa là các tín hữu công giáo dự thánh lễ  và nghỉ các công việc làm nặng nhọc hằng ngày.

Theo truyền thống Cựu  Ước,Thánh Cả Giuse là con ngưòi công chính và  trung thành. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Vị  canh giữ Nhà của Người. Thánh Cả Giuse liên hệ Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế, với Dòng dõi Vua Ðavit (Mt 1, 1-16 ; Lc 3, 23-38). Thánh Cả Giuse là Bạn cực sạch Ðức Trinh Nữ Maria, Thành Nagiaret và là Cha nuôi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Cả Giuse là người hướng dẫn Thánh Gia trong lúc trốn sang Ai cập và trong lúc trở về cư ngụ tại Nagiaret (Mt 2, 13 -21).

Thánh Cả Giuse thời danh như vậy; nhưng việc sùng kính Ngài chỉ được phổ biến trong toàn Giáo hội từ thế kỷ  19 đến nay, cách riêng thời Ðức Pio IX (1846-1878), Vị  Giáo Hoàng đã lập lễ kính Thánh Cả Giuse, Bạn cực sạch Ðức Maria và tôn phong ngài làm Quan Thầy Giáo hội, được cử hành vào ngày 19 tháng 3 hằng năm – và Ðức Gioan XXIII (1958-1963), đã ghi tên Thánh Cả Giuse vào trong Kinh Nguyện Thánh Thể một, cũng gọi là “Qui lễ Roma”.

Ðức Pio IX (được phong Chân phước ngày 3.9.2000, Năm Thánh). Với Sắc lệnh “Inclytus Patriarcha Joseph” ngày 7.7.1871, ngài dành cho Thánh Cả Giuse một sự tôn sùng cao hơn sự tôn sùng dành cho Các Thánh khác. Ngài quả quyết: Thiên Chúa đã ban những ơn đặc biệt cho Vị Thánh Hộ thủ Chúa Cứu Thế trong chương trình cứu chuộc. Trong Sắc lệnh này, ngài nhắc đến lòng sùng kính cách riêng của ngài từ thời thơ ấu đối với Thánh Cả. Vì thế ngày 10.9.1847, một năm sau được bầu làm Giáo Hoàng, với Sắc lệnh “Inclytus Patriarca Joseph”, ngài đã cất nhắc lễ Thánh Cả Giuse lên bậc hai trong toàn Giáo hội, một lễ theo ơn rộng Tòa Thánh đã được cử hành tại nhiều nơi.

Việc gợi lại Sắc lệnh “Inclytus Patriarca Joseph” mang ý nghĩa sâu xa. Ðây là chứng tá hùng hồn nói lên sùng sùng kính của Vị Giáo Hoàng này trong các năm về sau. Với Sắc lệnh “Quemadmodum Deus”, công bố ngày 8.12.1870, Ðức Pio IX nhắm đến việc tuyên bố Thánh Cả Giuse là Quan Thầy toàn Giáo hội, vì ngài nhìn thấy những đe dọa đang đè nặng trên Dân Chúa và trên Tòa Thánh, năm Bè Nhiệm nổi dậy tại Ý và chiếm Nước Tòa Thánh chính năm 1870.

Việc tôn sùng của  Ðức Piô IX đối với Thánh Cả Giuse, một  đàng, được nuôi dưỡng bởi những biến cố của Giáo hội và đàng khác, nhằm đến việc nêu gương sáng thúc đẩy việc phổ biến lòng sùng kính này trong toàn Giáo hội. Trong các Văn kiện của Hội nghị giáo phận Bordeaux (Pháp) năm 1868, có ghi lại như sau: “Ðược hấp dẫn bởi gương sáng của Vị Chủ chăn tối cao, các tín hữu đã thi đua nhau trong việc sùng kính Thánh Tổ Phụ bằng những tâm tình bên trong và bằng cả những dấu hiệu bên ngoài nữa, như xây cất các đền thờ, lập các Dòng Tu, các Hội đoàn… kính nhớ Thánh Cả và đặt các giáo xứ, các gia đình dưới sự che chở của Ngài. Trong 32 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Pio IX đã có tới 65 Dòng Tu được thành lập mang tên Thánh Cả Giuse hoặc theo Linh đạo của Ngài.

Cũng như Ðức Pio IX vị Tiền nhiệm của ngài, Ðức Gioan XXIII (cũng được tôn phong lên bậc Chân phước ngày 3.9.2000, Năm Thánh, cùng với Ðức Pio IX) có lòng sùng kính Thánh Cả  Gisue cách riêng. Trong Hội nghị mật các Hồng Y ngày 19.3.1962, Ðức Gioan 23 đã tuyên bố như sau: “Thánh Cả Giuse là Vị Thánh rất yêu quí đối với Ta, vì hai lý do này: Vào ngày lãnh Bí tích Rửa tội, Ta đã nhận Ngài làm Thánh Quan Thầy và trong ngày lễ của Ngài, năm 1925, Ta được tấn phong Giám mục tại Roma, kinh thành đời đời”. Nhắc lại Kinh kính Thánh Cả Giuse do Ðức Leo XIII (1878-1903) đã soạn: “Kính lạy Thánh Cả Giuse …”, ngày 29.9.1961, Ðức Gioan 23 cho biết như sau: “Kinh này rất quí báu đối với Ta, vì Ta đã học từ lúc còn nhỏ”. Lòng sùng kính này gia tăng với thời gian, cách riêng từ lúc lên lên làm Giáo Hoàng.

Trong Tông thư “Le Voci” (các tiếng nói) công bố 19.3.1961 (Lễ  Thánh Cả Giuse), sau khi lược tóm các văn kiện của các Vị Tiền nhiệm về hình ảnh và lòng sùng kính đối với Thánh Tổ phụ, Bạn cực sạch Ðức Maria, Ðức Gioan XXIII đặt Thánh Cả Giuse làm Quan Thầy Công đồng chung Vatican II. Nên nhớ lại: Việc triệu tập Công đồng chung Vatican II đuợc Ðức Gioan loan báo 25.01.1959, tại Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành và được khai mạc 11.10.1962, sau ba năm chuẩn bị . ÐTC viết : “Không Vị Thánh nào trên trời Ta có thể phú thác Công Ðồng cho, cách tốt hơn là Vị đứng đầu Thánh Gia Ðình Nagiaret và là Quan Thầy toàn Giáo hội, là Thánh Cả Giuse”.

Ðón nhận ước mong và lời thỉnh cầu từ năm 1815, được thấy tên của Thánh Cả trong Kinh Nguyện Thánh Thể, nên ngày 13.11.1962, Ðức Gioan 23 đã viết như sau: “Qua trung gian của Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Ta bày tỏ công khai với các Nghị phụ của Công đồng, tụ họp nhau trong Ðền thờ Thánh Phêrô, và Ta truyền ghi tên của Thánh Cả vào Kinh nguyện Thánh Thể (Canon Romanum) kể từ ngày 8.12.1962, ngày lễ Ðức Maria vô nhiễm”.

Ðể như dấu hiệu cụ thể của lòng sùng kính, ngày 19.3.1961, Ðức Gioan truyền tu bổ lại nhà nguyện và bàn thờ Thánh Cả Giuse, bên phía tay mặt trong Ðền thờ Thánh Phêrô, nơi cử hành Công đồng. Nơi thánh này phải trở nên như nơi gợi lên lòng đạo đức của mỗi tín hữu và của các đoàn hành hương. Hai năm sau, cũng ngày 19.3.1963, ÐTC muốn làm phép ảnh Thánh Cả Giuse được trưng bày trong nhà nguyện này, nhân dịp mừng 38 năm tấn phong Giám mục. Ngài viết: “Ta muốn thực hiện công việc này đối với người Bạn cực sạch Ðức Maria, Người Bảo Vệ Chúa Giêsu và như để trọn lời khấn hứa của Ta về việc đốt lên ngọn lửa sùng kính, cả trong Ðền thờ lớn nhất của Giáo hội, đối với Thánh Cả Giuse, “Protector Sanctae Ecclesiae”, Ðấng Bảo Vệ Hội Thánh và là Ðấng Bảo Vệ Công đồng chung Vatican II”.

Như vậy không những Ðức Gioan XXIII có lòng sùng kính riêng đối với Thánh Cả Giuse, nhưng ngài còn muốn thông truyền cho người khác lòng sùng kính này. Ngày 29.7.1961, ngài khuyên các Giám đốc chủng viện nhắn nhủ các chủng sinh hãy có lòng sùng kính cách riêng đối với Thánh Giuse. Và ngày 17.3.1963, trước lễ Thánh Cả, ngài khuyên các linh mục và anh chị em giáo dân của mọi thời đại hãy theo gương ngài trong việc sùng kính Thánh Cả Giuse. Suốt đời ngài, Thánh Cả Giuse luôn luôn là điểm tham khảo thiêng liêng chắc chắn. Cũng ngày 17.3.1963, ngài nói: “Với người Bạn trung thành lo lắng này, Ðấng đã gìn giữ Chúa Giêsu trong lúc Người sống ở trần gian và luôn luôn che chở từ trời Nhiệm Thể của Người, cùng với lời cầu nguyện đầy tin tưởng, Ta phú thác các lo lắng hiện tại và tương lai của việc quản trị Giáo hội”.

Giáo hội và giáo dân Việt nam từ trước tới giờ vẫn sùng kính cách riêng Thánh Cả Giuse, vì chính ngày lễ của Ngài 19.3.1533, dân tộc Việt nam được nghe giảng Tin Mừng. Hằng năm các giáo xứ, các họ đạo, các gia đình vẫn dành cả tháng ba để kính riêng Thánh Cả. Rất nhiều người, nhiều giáo xứ, nhiều họ đạo đã nhận Thánh Cả Giuse làm Quan Thầy.