Quý Cha Đương Nhiệm

CHA CHÁNH XỨ: ANTÔN TRẦN QUANG CHÂU

Sinh: 1967

Thụ phong Linh Mục: 07-05-2011

Tại: Giáo phận Bà Rịa

Chánh xứ Đất Đỏ: 14/05/2020- nay