VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C

0
97

Tin Mừng thánh Luca 20,27-38
Kẻ chết sống lại (Mt 22: 23 -33; Mc 12: 18 -27 )
27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? “
34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 20,33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những người nào chủ trương không có sự sống lại? (Lc 20,27)
a. Người pha-ri-sêu
b. Người Xađốc
c. Người Hêrôđê
d. Các môn đệ ông Gioan

02. Điều luật thế huynh được người Xađốc nhắc tới là của ai? (Lc 20,28)
a. Ông Giôsuê
b. Đức Giêsu
c. Ông Phaolô
d. Ông Môsê

03. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì thế nào? (Lc 20,35)
a. Được chiêm ngưỡng Thiên Chúa tối cao
b. Sống hạnh phúc muôn đời
c. Được nên công chính
d. Không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng

04. Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết được ngang hàng với ai? (Lc 20,36)
a. Các tổ phụ
b. Những người công chính
c. Các thiên thần
d. Tông đồ

05. Ông Môsê gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của ai? (Lc 20,37)
a. Tổ phụ Ápraham
b. Tổ phụ Ixaác
c. Tổ phụ Giacóp
d. Cả a, b và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai đã thấy Đức Chúa trong bụi gai? (Lc 20,37)

02. Những người nào chủ trương không có sự sống lại? (Lc 20,27)

03. Vì là con cái sự sống lại, họ là con cái của ai? (Lc 20,36)

04. Những người Xađốc đã hỏi ai về luật thế huynh? (Lc 20,27)

05. Những người Xađốc không tin vào điều gì? (Lc 20,27)

06. Có bao nhiêu người anh em trai lấy cô vợ này? (Lc 20,29)

07. Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ nào?(Lc 20,39)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

“Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,
35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết,
thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.”
Tin Mừng thánh Luca 20,34

Lời giải đáp VUI HỌC LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 32 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Sự sống lại
* TM thánh Luca 20,33 :
“Vậy trong ngày sống lại,người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? “

II. Lời giải đáp
TRẮC NGHIỆM
01. b. Người Xađốc (Lc 20,27)
02. d. Ông Môsê (Lc 20,28)
03. d. Không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng (Lc 20,35)
04. c. Các thiên thần (Lc 20,36)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 20,37)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Môsê (Lc 20,37)
02. Xađốc (Lc 20,27)
03. Thiên Chúa (Lc 20,36)
04. Đức Giêsu (Lc 20,27)
05. Sự sống lại (Lc 20,27)
06. Bảy (Lc 20,29)
07. Giacóp (Lc 20,39)

Hàng dọc : Sống lại

NGUYỄN THÁI HÙNG