VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A

0
93

Tin Mừng thánh Mátthêu 21,28-32

Tin Mừng

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con không muốn đâu! ” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây! ” nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? ” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình này là gì?:

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 21,29b

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Trong 2 người con, ai đã trả lời: “Con không muốn đâu?” (Mt 21,28)

a. Người con thứ nhất.

b. Người con thứ hai.

02. Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28)

a. Đánh cá.

b. Chăn chiên.

c. Vườn nho.

d. Thợ mộc.

03. Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32)

a. Ngôn sứ Giôna.

b. Ông Gioan.

c. Đấng Mêsia.

d. Ông Môsê.

04. Đây là những người đã tin vào ông Gioan: (Mt 21,32)

a. Các kinh Sư.

b. Những người thu thuế.

c. Những cô gái điếm.

d. Chỉ b và c đúng.

05. Vì tin vào lời ông Gioan, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ được gì? (Mt 21,31)

a. Vào Nước Thiên Chúa.

b. Chúc phúc giữa mọi người.

c. Hạnh phúc Nước Trời.

d. Nước Trời làm gia nghiệp.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai đã nói với mọi người về ông Gioan đã đến để chỉ đường công chính cho họ? (Mt 21,31)

02. Sau khi trả lời cha: “Con không muốn đâu”, người con thứ nhất đã có thái độ gì? (Mt 21,29)

03. Trong 2 người con, ai đã thi hành … … của người cha? (Mt 21,31)

04. Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28)

05. Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32)

06. Ông Gioan đến chỉ đường gì cho mọi người? (Mt 21, 32)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Nhưng sau đó,nó hối hận, nên lại đi.”Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 26 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề:

Hối hận

* Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29b :

Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Người con thứ nhất (Mt 21,28)

02. c. Vườn nho (Mt 21,28)

03. b. Ông Gioan (Mt 21,32)

04. d. Chỉ b và c đúng (Mt 21,32)

05. a. Vào Nước Thiên Chúa (Mt 21,31)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (Mt 21,31)

02. Hối hận (Mt 21,29)

03. Ý muốn (Mt 21,31)

04. Vườn nho (Mt 21,28)

05. Gioan (Mt 21,32)

06. Công chính (Mt 21,32)

Hàng dọc: Sám Hối

Gb. Nguyễn Thái Hùng