THÔNG BÁO: Giờ lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng tại giáo xứ Đất Đỏ

0
380

THÔNG BÁO: Giờ lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng tại giáo xứ Đất Đỏ

Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ kính báo đến cộng đoàn gần xa giờ lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng tại giáo xứ Đất Đỏ.

***LƯU Ý: Từ Thứ Sáu (30.10), trước và sau các thánh lễ có Giải Tội. 

BTT. GXĐĐ