VUI HỌC THÁNH KINH LỄ HIỂN LINH

0
50

Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12

Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)
a.   Giuđê
b.   Samari
c.   Galilê
d.   Thập Tỉnh

02. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2,2)
a.   Phương Bắc
b.   Phương Đông
c.   Phương Nam
d.   Phương Tây

03. Các nhà chiêm tinh đã hỏi ai về Đức Vua Do thái mới sinh? (Mt 2,2-3)
a.   Vua Hêrôđê
b.   Ông Gioan Tẩy giả
c.   Tổng trấn Philatô
d.   Hoàng đế Âugúttô

04. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, niềm đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của … …… ,
Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời.” (Mt 2,6)
a.   Giêrusalem
b.   Giacóp
c.   Ítraen
d.   Giuđa

05. Khi nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là bà Maria, các nhà chiêm tinh đã làm gì? (Mt 2,11)
a.   Vui mừng hân hoan
b.   Sấp mình thờ lạy Người
c.   Báo tin Vua Hêrôđê sẽ đến thăm
d.   Lo lắng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Người đã đến từ phương Đông để thờ lạy Hài Nhi. (Mt 2,1)

02. Thân mẫu Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,10)

03. Các nhà chiêm tinh đến thành này để hỏi Đức Vua Do thái mới sinh hạ. (Mt 2,1)

04. Đây là quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi. (Mt 2,11)

05. Thái độ của các nhà chiêm tinh khi thấy Hài Nhi. (Mt 2,11)

06. Đức Giêsu sinh ra tại niềm này. (Mt 2,1)

07. Các nhà chiêm tinh đến từ đâu ? (Mt 2,1)

08. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, niềm đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 2,6)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.”
Tin Mừng thánh Mátthêu  2,11a

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ HIỂN LINH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Sự chiêm bái của Ba Vua

* câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11:

Họ vào nhà,
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a,
liền sấp mình thờ lạy Người.
Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng,
nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

II. TRẮC NGHIỆM

01. a.   Giuđê (Mt 2,1)
02. b.   Phương Đông (Mt 2,2)
03. a.   Vua Hêrôđê (Mt 2,2-3)
04. d.   Giuđa (Mt 2,6)
05. b.   Sấp mình thờ lạy Người (Mt 2,11)

III. Ô CHỮ

01. Chiêm tinh (Mt 2,1)
02. Maria (Mt 2,10)
03. Giêrusalem (Mt 2,1)
04. Nhũ hương (Mt 2,11)
05. Thờ lạy (Mt 2,11)
06. Giuđê (Mt 2,1)
07. Phương Đông (Mt 2,1)
08. Mikha (Mt 2,6) (Mi 5,1)

Hàng dọc : Hiển Linh

Nguyễn Thái Hùng