VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH-năm A

0
67

Tin Mừng thánh Luca  2,1-14

Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 )
1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)
a. Hoàng đế Âugúttô.
b. Hoàng đế Xêda
c. Hoàng đế Nêron
d. Hoàng đế Tibêriô
02. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
a. Tổng trấn Philatô
b. Tổng trấn Phêlích
c. Tổng trấn Phéttô
d. Tổng trấn Quiriniô
03. Sau khi sinh con, bà Maria làm gì? (Lc 2,7)
a. Dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh
b. Thờ lạy Hài Nhi Giêsu và Con Thiên Chúa
c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ
d. Kiếm nhà trọ để cho Hài Nhi trú ngụ
04. Sứ thần đã loan báo cho ai biết rằng: Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa (Lc 2,11)
a. Những nhà chiêm tinh
b. Những người chăn chiên
c. Dân thành Giêrusalem
d. Con dân Ítraen
05. Khi sứ thần đứng bên cạnh trong những người chăn chiên và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, họ có thái độ thế nào? (Lc 2,9)
a. Bối rối
b. Vui mừng
c. Hân hoan
d. Kinh khiếp hãi hùng
 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)

02. Người thành hôn với ông Giuse tên là gì? (Lc 2,5)

03. Bêlem là thành của vua nào? (Lc 2,11)

04. “Hôm nay, 1 … … … đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,11)

05. Hoàng đế La mã thời Đức Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,1)

06. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)

07. Tổng trấn xứ Xyri, thời Đức Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)

08.  “Vinh danh … … … trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. (Lc 2,14)

09. Những người được sứ thần loan báo: “Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,

Người là Đấng Kitô Đức Chúa” họ làm nghề gì? (Lc 2,11)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”
Tin Mừng thánh Luca 2,14

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ GIÁNG SINH

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Chúa Giáng Sinh
* Câu Tin Mừng thánh Luca 2,12
Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã,
nằm trong máng cỏ.
II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Hoàng đế Âugúttô. (Lc 2,1)
02. d. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,2)
03. c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ (Lc 2,7)
04. b. Những người chăn chiên (Lc 2,11)
05. d. Kinh khiếp hãi hùng (Lc 2,9)
III. Ô CHỮ
01. Nguyên quán (Lc 2,3)
02. Maria (Lc 2,5)
03. Đavít (Lc 2,11)
04. Đấng Cứu Độ (Lc 2,11)
05. Âugúttô (Lc 2,1)
06. Sứ thần (Lc 2,11)
07. Quiriniô(Lc 2,2)
08. Thiên Chúa (Lc 2,14)
09. Chăn chiên (Lc 2,11)

Hàng dọc : Giáng Sinh

NGUYỄN THÁI HÙNG