VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A

0
76

Tin Mừng thánh Mátthêu 6,24-34
 I. TIN MỪNG

 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc 12:22-31)

25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.

30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mátthêu 6,28a-29:
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa? (Mt 6,33)
a. Vua Salômon
b. Vua Đavít
c. Vua Salem
d. Vua Hêrôđê

02. Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều gì? (Mt 6,33)
a. Sự tha thứ của Thiên Chúa
b. Sự thật và sự công chính
c. Nước Trời
d. Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người

03. Đức Giêsu nói: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .. .”(Mt 6,34)
a. Có niềm vui của ngày ấy
b. Có cái khổ của ngày ấy
c. Có nỗi bận tâm của ngày ấy
d. Có sự lo lắng của ngày ấy

04. Đức Giêsu nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi … … … được”. (Mt 6,25)
a. Ma quỷ
b. Con người
c. Tiền của
d. Trần thế

05. Ai đã mặc đẹp cho hoa? (Mt 6,30)
a. Đức Giêsu
b. Con người
c. Trái đất
d. Thiên Chúa
 III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Con gì không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng? (Mt 6,26)

02. “Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có … … của ngày ấy.” (Mt 6,34)

03. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho? (Mt 6,33)

04. Đức Giêsu nói, chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa , vừa làm tôi điều gì? (Mt 6,24)

05. Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình thuật này? (Mt 5,29)

06. Đức Giêsu ví vua nào dù vinh hoa tột bậc vẫn không mặc đẹp bằng bông hoa ấy? (Mt 6,29)

07. Với những người chủ yêu thích, người ta có thái độ gì? (Mt 6,24)

08. Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm kiếm? (Mt 6,31-32)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và điều công chính của người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,33

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 8 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề:
Cây hoa huệ
* Tin Mừng thánh Mátthêu 6,28a-29:
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Vua Salômon (Mt 6,33)
02. d. Nước Thiên Chúa  và đức công chính của Người (Mt 6,33)
03. b. Có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34)
04. c. Tiền của (Mt 6,25)
05. d. Thiên Chúa  (Mt 6,30)

III. Ô CHỮ
01. Chim trời (Mt 6,26)
02. Cái khổ (Mt 6,34)
03. Đức công chính (Mt 6,33)
04. Tiền của (Mt 6,24)
05. Hoa huệ (Mt 5,29)
06. Vua Salômon (Mt 6,29)
07. Gắn bó (Mt 6,24)
08. Dân ngoại (Mt 6,31-32)

Hàng dọc : Tin tưởng

NGUYỄN THÁI HÙNG