VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A

0
112
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,38-48

Chớ trả thù (Lc 62:9-30)

38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

Phải yêu kẻ thù (Lc 6:27-28,32-36 )

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,44
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

01. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây là giáo huấn của ai? (Mt 5,43)
a. Đức Giêsu
b. Ông Môsê
c. Thánh Gioan
d. Thánh Phaolô

02. Đức Giêsu dạy: “Ai xin, thì hãy cho, ai muốn vay mượn, thì … … … . ” (Mt 5,42)
a. Hãy chấp nhận
b. Chớ từ chối
c. Tỏ lòng thương xót
d. Đừng ngoảnh mặt đi

03. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương, như vậy anh em mới được trở nên … … . (Mt 5,45)
a. Con cái Nước Trời
b. Con cái sự sáng
c. Sáng chói trước mặt thế gian
d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời

04. Đức Giêsu nói: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì … … … ” (Mt 5,46)
a. Được ích gì
b. Anh em nào có công chi
c. Cũng giống như mọi người dân ngoại
d. Như mọi người mà thôi

05. Đức Giêsu kêu gọi hãy hoàn thiện như ai? (Mt 5,48)
a. Như Thầy
b. Như Đức Maria
c. Như con cái của sự sáng
d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: … … … đồng loại và hãy ghét kẻ thù.” (Mt 5,43)

02. “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” được viết trong sách nào của Cựu ước? (Mt 5,43)

03. Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu và những ai? (Mt 5,45)

04. “Thiên Chúa làm cho gì mọc lên soi sáng kẻ xấu và người tốt?” (Mt 5,45)

05. Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên người công chính cũng như những ai? (Mt 5,45)

06. Thiên Chúa cho gì xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính? (Mt 5,45)

07. Đức Giêsu dạy: Ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả  gì nữa? (Mt 5,40)

08. Đức Giêsu kêu gọi anh em trở nên điều gì như Cha anh em trên trời ? (Mt 5,48)

09. “Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình”, là giáo huấn của ai? (Mt 5,44)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,48

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 7 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Hãy yêu nhau
* Tin mừng thánh Mátthêu 9,44 :
Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Đức Giêsu (Mt 5,43)
02. d. Đừng ngoảnh mặt đi (Mt 5,42)
03. d. Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,45)
04. b. Anh em nào có công chi (Mt 5,46)
05. d. Như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48)

III. Ô CHỮ
01. Hãy yêu (Mt 5,43)
02. Lêvi (Mt 5,43)
03. Người tốt (Mt 5,45)
04. Mặt trời (Mt 5,45)
05. Kẻ bất chính (Mt 5,45)
06. Mưa (Mt 5,45)
07. Áo ngoài (Mt 5,40)
08. Hoàn thiện (Mt 5,48)
09. Đức Giêsu (Mt 5,44)

Hàng dọc : Yêu thương

NGUYỄN THÁI HÙNG