VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN A

0
111
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,17-37

Đức Giêsu kiện toàn Luật Mô-sê

17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Đức công chính của người môn đệ

20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Đừng giận ghét (Lc 12:57-59)

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Chớ ngoại tình

27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
Đừng ly dị (Mt 19:9; Mc 10:11-12; Lc 16:18)

31 “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Đừng thề thốt

33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,24
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Với lề luật Môsê, Đức Giêsu đến để làm gì? (Mt 5,17)
a. Kiện toàn
b. Bãi bỏ
c. Rao truyền
d. Làm chứng

02. Với những người chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị điều gì? (Mt 5,22)
a. Đưa ra tòa.
b. Phạt đời đời
c. Lửa hỏa ngục thiêu đốt
d. Đưa ra trước Thượng Hội Đồng

03. Ai giận anh em mình, thì đáng bị điều gì? (Mt 5,21)
a. Sỉ vả
b. Đánh đòn
c. Đưa ra tòa
d. Kết án ném đá

04. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy làm gì? (Mt 5,30)
a. Trừng phạt nó
b. Cột chặt lại
c. Chặt mà ném đi
d. Đừng bao giờ dùng tay phải mà phạm tội

05. Với lời thề, Đức Giêsu khuyên bảo điều gì? (Mt 5,33)
a. Đừng thề chi cả
b. Chỉ thề khi có lý do
c. Khi có việc cần là cứ thề
d. Chỉ thề những việc quan trọng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai mắng anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục làm gì? (Mt 5,22)

02. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Đây là lời khuyên của ai? (Mt 5,29)

03. Đức Giêsu khuyên: đừng chỉ Trời mà thề, vì đó là ngai của ai? (Mt 5,33)

04. “Có” thì nói “có”, “không” thì nói “không”, thêm thắt điều gì là do ai? (Mt 5,37)

05. Những ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong đâu? (Mt 5,19)

06. Đức Giêsu nói : “Trước khi trời đất qua đi, thì 1 chấm 1 phết trong … … cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành”. (Mt 5,18)

07. Đây là nơi con người sẽ bị phạt khi sa ngã phạm tội.(x. Mt 5,29-30)

08. Nếu nó làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Đó là gì?(Mt 5,29)

09. Bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng khi mắng anh em mình là gì? (Mt 5,22)

10. Với lề luật Môsê, Đức Giêsu đến để làm gì?(Mt 5,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Hễ “có” thì phải nói “có”,“không” thì phải nói “không”,thêm thắt điều gì là do ác quỷ
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,37

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Đừng giận ghét
* Tin mừng thánh Mátthêu 9,24 :
Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Kiện toàn (Mt 5,17)
02. c. Lửa hỏa ngục thiêu đốt (Mt 5,22)
03. c. Đưa ra tòa (Mt 5,21)
04. c. Chặt mà ném đi (Mt 5,30)
05. a. Đừng thề chi cả (Mt 5,33)

III. Ô CHỮ
01. Thiêu đốt (Mt 5,22)
02. Đức Giêsu (Mt 5,29)
03. Thiên Chúa (Mt 5,33)
04. Ác quỷ (Mt 5,37)
05. Nước Trời (Mt 5,19)
06. Lề Luật (Mt 5,18)
07. Hỏa ngục (x. Mt 5,29-30)
08. Mắt (Mt 5,29)
09. Đồ ngốc (Mt 5,22)
10. Kiện toàn (Mt 5,17)

Hàng dọc : Điều răn mới

NGUYỄN THÁI HÙNG