VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A

0
142

 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13–16

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
 

13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

 

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng Mátthêu 5,14a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men
b. Muối
c. Ánh sáng
d. Sự an ủi

02. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi
b. Để xây tường
c. Làm phân bón cho cây
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp

03. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian
b. Con người
c. Mọi người
d. Những người tin Chúa

04. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế
b. Sau bức vách
c. Dưới đáy thùng
d. Trong phòng kín

05. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời
b. Thiên Chúa của anh em
c. Anh em là người công chính
d. Đấng giải thoát anh em

III. Ô CHỮ

Những gợi ý
 

01. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)

02. Cha của anh em, Đấng ngự ở đâu? (Mt 5,16)

03. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt ai? (Mt 5,16)

04. Anh em là gì của trần gian? (Mt 5,14)

05. Khi muối trở thành vô dụng thì bị quăng ra ngoài cho người ta làm gì? (Mt 5,13)

06. Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)

07. Ai đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,1-16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Ánh sáng
* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a :
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Muối (Mt 5,13)
02. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
03. a. Trần gian (Mt 5,14)
04. a. Trên đế (Mt 5,15)
05. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)

III. Ô CHỮ
01. Cha (Mt 5,16)
02. Trên trời (Mt 5,16)
03. Thiên hạ (Mt 5,16)
04. Ánh sáng (Mt 5,14)
05. Chà đạp (Mt 5,13)
06. Trần gian (Mt 5,14)
07. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)

Hàng dọc : Ánh sáng

NGUYỄN THÁI HÙNG