VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A

0
54

Tin Mừng thánh Gioan 14,1-12

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.

2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? “6 Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”

9 Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?

10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.

11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 14,1
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu đã nói: (Ga 10,1)
a. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
b. Anh em đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian.
c. Anh em hãy phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.
d. Anh em hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Ngài là Cha của anh em.

02. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5)
a. Ông Phêrô 
b. Ông Philípphê
c. Ông Tôma
d. Ông Gioan

03. Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6)
a. Sự sống lại
b. Sự sống
c. Ánh sáng trần gian
d. Ơn cứu độ cho trần gian

04. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa Cha (Ga 14,8)
a. Ông Phêrô 
b. Ông Philípphê
c. Ông Tôma
d. Ông Gioan

05. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy ai? (Ga 14,9)
a. Chúa Cha
b. Thánh Thần
c. Thần Khí của Thiên Chúa
d. Những công trình của Thiên Chúa

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý :

01. Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14, )

02. Khi các môn đệ thế nào thì Đức Giêsu  mời gọi họ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy? (Ga 14, )

03. Người đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường.” (Ga 14, )

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết … … … .” (Ga 14, 7)

05. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14, 9)

06. Khi ông Tôma hỏi, Đức Giêsu nói Ngài là gì? (Ga 14, 6)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chính Thầy là con đường,
là sự thật và là sự sống”
Tin Mừng thánh Gioan 14,6

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Sự Hiện Diện Của Chúa Giêsu

* Tin mừng thánh Gioan 14,1:

“Anh em đừng xao xuyến!
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

II.  TRẮC NGHIỆM

01. a. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (Ga 10,1)
02. c. Ông Tôma (Ga 14,5)
03. b. Sự sống (Ga 14,6)
04. b. Ông Philípphê (Ga 14,8)
05. a. Chúa Cha (Ga 14,9)

III.  Ô CHỮ

01. Sự sống (Ga 14,6)
02. Xao xuyến (Ga 14,1)
03. Tôma (Ga 14,5)
04. Cha Thầy (Ga 14,7)
05. Chúa Cha (Ga 14,9)
06. Sự thật (Ga 14,6)

Hàng dọc : Sự Thật

NGUYỄN THÁI HÙNG