VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A

0
227
 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH
Tin Mừng thánh Gioan 10,1-10

TIN MỪNG

1″Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.

5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”6 Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 10,7-9
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Kẻ không qua cửa mà vào ràn chiên là … … …  . (Ga 10,1)
a. Mục tử
b. Chủ đàn chiên
c. Kẻ trộm
d. Người chăn chiên

02. Người qua cửa mà vào ràn chiên là … … …  (Ga 10,2)
a. Kẻ trộm
b. Kẻ cướp
c. Mục tử
d. Là người chăn thuê

03. Với những người lạ, đàn chiên sẽ như thế nào ? (Ga 10,5)
a. Không nhận biết tiếng người lạ
b. Không theo người lạ
c. Sẽ chạy trốn
d. Cả a, b và c đúng

04. Đức Giêsu nói Ngài là gì ? (Ga 10,7)
a. Là cửa cho chiên ra vào.
b. Là Đấng cứu độ duy nhất
c. Là ánh sáng trần gian
d. Là con đường, những ai theo Ngài sẽ được sống.

05. Kẻ trộm đến để làm gì ? (Ga 10,10)
a. Giết hại
b. Phá hủy
c. Ăn trộm
d. Cả a, b và c đúng

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói : “Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đầu là … … … .” (Ga 10,4-8)

02. Ai qua cửa mà vào ràn chiên, người ấy là ai ? (Ga 10,2)

03. Đức Giêsu nói : “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ gặp … … … .” (Ga 10,9)

04. Đây là 1 trong những hành động của kẻ trộm ? (Ga 10,10)

05. Đức Giêsu nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ … … …” (Ga 10,9)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Tôi là cửa cho chiên ra vào.Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”
Tin Mừng thánh Gioan 10,7-9

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Vị Mục Tử
* Câu Tin mừng thánh Gioan 10,7-9:

“Tôi là cửa cho chiên ra vào. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Kẻ trộm (Ga 10,1)
02. c. Mục tử (Ga 10,2)
03. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10,5)
04. a. Là cửa cho chiên ra vào. (Ga 10,7)
05. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10,10)

III.  Ô CHỮ

01. Trộm cướp (Ga 10,4-8)
02. Mục tử (Ga 10,2)
03. Đồng cỏ (Ga 10,9)
04. Giết hại (Ga 10,10)
05. Được cứu (Ga 10,9)

Hàng dọc: Mục Tử

NGUYỄN THÁI HÙNG