VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C

0
138

Tin Mừng thánh Luca 21,5-19
Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề (Mt 24:1-3; Mc 13: 1-4)
5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”7 Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? “
Những điềm báo trước (Mt 24: 4-13; Mc 13: 5-13 )
8 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.10 Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 21,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01.Về Đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu nói gì? (Lc 21,6)
a. Sẽ có ngày bị tàn phá hết.
b. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.
c. Mọi việc phụng tự sẽ được cử hành tại đây.
d. Chỉ a và b đúng

02. Những điềm báo trước những ngày sau hết là gì? (Lc 21,8-9)
a. Nhiều người mạo danh thầy
b. Chiến tranh
c. Loạn lạc
d. Cả a, b và c đúng

03. Đây là những điều báo trước ngày sau hết: (Lc 21,11)
a. Ôn dịch và đói kém
b. Những trận động đất lớn
c. Những hiện tượng kinh khủng
d. Cả a, b và c đúng

04. Trong những ngày sau hết, anh em sẽ bị gì? (Lc 21,12)
a. Ngược đãi
b. Bỏ tù
c. Bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền
d. Cả a, b và c đúng

05. Khi bị ngược đãi, bắt bớ, … đó là cơ hội để anh em làm gì? (Lc 21,13)
a. Làm chứng cho đức tin
b. Chứng tỏ là môn đệ Thầy
c. Làm chứng cho Thầy
d. Tỏ mình can đảm

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Một điềm báo trước ngày chung cuộc. (Lc 21,11)

02. Điều anh em sẽ bị trong những ngày sau hết. (Lc 21,8)

03. Nơi này sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào? (Lc 21,5)

04. Ai cảnh báo các môn đệ coi chừng kẻo bị lường gạt? (Lc 21,8)

05. Anh em sẽ bị điệu đến trước mặt ai? (Lc 21,12)

06. Khi bị bắt bớ, ngược đãi, … đó là cơ hội anh em làm gì cho Thầy? (Lc 21,13)

07. Cứ kiên trì anh em mới giữ được điều gì của mình? (Lc 21,19)

08. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Lc 21,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
Tin Mừng thánh Luca 21,9

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 33 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Những điềm báo trước
* Câu TM thánh Luca 21,9 :
“Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 21,6)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,8-9)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,11)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,12)
05. c. Làm chứng cho Thầy (Lc 21,13)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Động đất lớn (Lc 21,11)
02. Ngược đãi (Lc 21,8)
03. Đền thờ (Lc 21,5)
04. Đức Giêsu (Lc 21,8)
05. Vua chúa (Lc 21,12)
06. Làm chứng (Lc 21,13)
07. Mạng sống (Lc 21,19)
08. Thù ghét (Lc 21,17)

Hàng dọc : Đứng vững

NGUYỄN THÁI HÙNG