VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C

0
119

Tin Mừng thánh Luca  19,1-10

Ông Da-kêu
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 19,5b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. Ông Dakêu, người thành nào? (Lc 19,1)
a. Thành Caphácnaum
b. Thành Giêrusalem
c. Thành Samari
d. Thành Giêrikhô

02. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19,2)
a. Thu thuế
b. Cho vay nặng lãi
c. Chăn chiên
d. Trồng nho

03. Khi gặp ông Dakêu, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 19,5)
a. Ông hãy từ bỏ nghề thu thuế
b. Ông hãy xuống, mọi người đang chờ ông
c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông
d. Thầy đây, đừng sợ

04. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu thế nào? (Lc 19,6)
a. Kinh ngạc
b. Sợ hãi
c. Bối rối
d. Mừng rỡ

05. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu nói gì? (Lc 19,8)
a. Phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo
b. Lạy Thầy, xin hãy xa tôi vì tôi là kẻ có tội
c. Nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì thì tôi đền gấp 4
d. Chỉ a và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19,2)

02. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu nói phân nửa tài sản của ông dâng cho ai? (Lc 19,8)

03. Tại thành Giêrikhô, Đức Giêsu ngụ ở nhà ai? (Lc 19,5)

04. Ông Dakêu trèo lên đâu để được nhìn thầy Giêsu? (Lc 19,4)

05. Đức Giêsu nói: ‘Hôm nay’ điều gì đã đến cho nhà này? (Lc 19,9)

06. Nếu cưỡng đoạt của ai cái gì, thì ông Dakêu sẽ đền thế nào? (Lc 19,8)

07. Ông Dakêu đã gặp ai và đã biến đổi cuộc đời mình? (Lc 19,1-10)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng:“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”
Tin Mừng thánh Luca 19,9a

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Xuống đây với Thầy
* Câu TM thánh Luca 19,5b :
“Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “

II. Lời giải đáp
TRẮC NGHIỆM
01.d. Thành Giêrikhô (Lc 19,1)
02. a. Thu thuế (Lc 19,2)
03. c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19,5)
04. d. Mừng rỡ (Lc 19,6)
05. d. Chỉ a và c đúng (Lc 19,8)

III. Lời giải đáp
Ô CHỮ
01. Thu thuế (Lc 19,2)
02. Người nghèo (Lc 19,8)
03. Dakêu (Lc 19,5)
04. Cây sung (Lc 19,4)
05. Ơn cứu độ (Lc 19,9)
06. Gấp bốn (Lc 19,8)
07. Đức Giêsu (Lc 19,1-10)
Hàng dọc : Hoán cải

NGUYỄN THÁI HÙNG