VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C

0
79

Tin Mừng thánh Luca 18,9-14
TIN MỪNG
Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế
9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 “Có hai Người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 18,14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. 2 người lên đền thờ cầu nguyện là ai? (Lc 18,10)
a. Người Pharisêu
b. Cô gái điếm
c. Người thu thuế
d. Chỉ a và c đúng

02. Người Pharisêu cầu nguyện mình không làm gì? (Lc 18,11)
a. Ngoại tình
b. Trộm cắp
c. Bất chính
d. Cả a, b và c đúng

03. Người thu thuế cầu nguyện thế nào? (Lc 18,13)
a. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi
b. Lạy Chúa xin cứu vớt con
c. Apba, Cha ơi
d. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con

04. Người Pharisêu kể công mình thế nào? (Lc 18,12)
a. Ăn chay mỗi tuần 2 lần
b. Dâng cho Chúa 1 phần 10 thu nhập
c. Hằng năng lên đền thánh dâng lễ tạ ơn
d. Chỉ a và b đúng

05. Sau khi cầu nguyện trở về nhà, ai được nên công chính? (Lc 18,14)
a. Người Pharisêu
b. Các môn đệ
c. Người thu thuế
d. Cả b và c đúng

III. Ô CHỮ


Những gợi ý
01. Người thu thuế tự nhận mình là người thế nào? (Lc 18,13)

02. Người thu thuế xin với Thiên Chúa điều gì? (Lc 18,13)

03. Đây là người đứng đằng xa mà cầu nguyện. (Lc 18,13)

04. Người Pharisêu làm gì khi cầu nguyện?(Lc 18,11)

05. Người Pharisêu tự hào làm gì mỗi tuần 2 lần? (Lc 18,12)

06. Đây là điều người Pharisêu tự hào mình không phạm? (Lc 18,11)

07. Khi cầu nguyện xong, người thu thuế trở về thì được trở nên gì? (Lc 18,14)

08. Người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ làm gì? (Lc 18,10)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Lạy Thiên Chúa,xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Tin Mừng thánh Luca 18,14
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 30 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Cầu nguyện trong khiêm nhường
* Câu TM thánh Luca 18,14 :
“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ a và c đúng (Lc 18,10)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 18,11)
03. a. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi (Lc 18,13)
04. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,12)
05. c. Người thu thuế (Lc 18,14)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Tội lỗi (Lc 18,13)
02. Thương xót (Lc 18,13)
03. Thu thuế (Lc 18,13)
04. Đứng thẳng (Lc 18,11)
05. Ăn chay (Lc 18,12)
06. Ngoại tình (Lc 18,11)
07. Công chính (Lc 18,14)
08. Cầu nguyện (Lc 18,10)

Hàng dọc : Ơn tha thứ

NGUYỄN THÁI HÙNG