VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A

0
139

Tin Mừng thánh Luca 24,13-35

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? ” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.”19 Đức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy? ” Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? “

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.”35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 24, 27
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
a. Ông Phêrô 
b. Ông Gioan
c. Đức Giêsu
d. Ông Êlia

02. Dọc đường Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Lc 24,32)
a. Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh
b. Nói chuyện cho hết thời gian.
c. Nói chuyện thời sự.
d. Nói chuyện và rửa tội cho họ.

03. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)
a. Ông Ađam
b. Ông Ápraham
c. Ông Môsê
d. Ông Đavít

04. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)
a. Trò chuyện
b. Bẻ bánh
c. Chúc bình an.
d. Bị đóng đinh thập giá.

05. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người Bẻ bánh đang đi đâu? (Lc 24,13)
a. Bêlem
b. Bêtania
c. Emmau
d. Caphácnaum

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý :

01. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)

02. Người đồng hành với các môn đệ trên đường người đi Emmau là ai? (Lc 24, 5) 

03. Chuyện ông Giêsu Nadarét bị đóng đinh vào thập giá tính đến nay là ngày thứ mấy? (Lc 24,21) 

04. 2 môn đệ này đi đâu? (Lc 24,13)

05. Hai môn đệ xem Đức Giêsu là ai đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân? (Lc 24,19)

06. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông ? (Lc 24,32) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chúa trỗi dậy thật rồi”
Tin Mừng thánh Luca 24,34a

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Trên Đường Emmau

* Câu Tin mừng thánh Luca 24, 27

Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Đức Giêsu (Lc 24,15)
02. a. Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh (Lc 24,32)
03. c. Ông Môsê (Lc 24,27)
04. b. Bẻ bánh (Lc 24,35)
05. c. Emmau (Lc 24,13)

III.  Ô CHỮ

01. Bẻ bánh (Lc 24,35)
02. Đức Giêsu (Lc 24,15)
03. Thứ ba (Lc 24,21)
04. Emmau  (Lc 24,13)
05. Một ngôn sứ (Lc 24,19)
06. Kinh Thánh  (Lc 24,32)

Hàng dọc : Bẻ Bánh

NGUYỄN THÁI HÙNG