VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A

0
99

Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11
Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su (Lc 7,18-28 )
2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.
11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 11,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu gọi ông Gioan Tẩy giả là ai? (Mt 11, 9)
a. 1 vị ngôn sứ
b. 1 vị tư tế
c. 1 tổ phụ
d. 1 vị luật sĩ
02. Đức Giêsu nói: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông. Đức Giêsu nói về ai? (Mt 11,11)
a. Ông Dacaria
b. Ông Nicôđêmô
c. Ông Gioan Tẩy Giả
d. Ông Phêrô
03. “Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho Con đến”. Lời này được nói về ai? (Mt 11,10)
a. Ông Môsê
b. Ngôn sứ Isaia
c. Đức Giêsu Kitô
d. Ông Gioan Tẩy giả
04. “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và … … … “.(Mt 11,5)
a. Kẻ nghèo được ơn cứu độ.
b. Mọi dân tộc được giải thoát.
c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.
d. Kẻ nghèo được hưởng phúc Nước Trời.
05. Ai đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức Kitô: Thầy có thật là Đấng phải đến không? (Mt 11,2)
a. Ông Gamalien
b. Ông Nicôđêmô
c. Ông Gioan Tẩy giả
d. Thượng tế Khanan

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai nói với đám đông về ông Gioan? (Mt 11,2)

02. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)

03. Đang ngồi tù, ông gioan sai ai đến hỏi Đức Giêsu những việc Người đã làm? (Mt 11,2)

04. Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)

05. Đức Giêsu nói với đám đông, trong hoang địa, anh em xem ai? (Mt 11,9)

06. Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn ông Gioan? (Mt 11,11)

07. Đức Giêsu nói phúc cho những ai không vì tôi thế nào? (Mt 11,6)

08. Đức Giêsu nói trong số các phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trộng hơn ai? (Mt 11,11)

09. Ông Gioan đang ở đâu? (Mt 11,2)

10. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)

11. Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện của ai? (Mt 11,8)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. Tin Mừng thánh Mátthêu 11,5a

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Đức Giêsu nói về ông Gioan
* Tin Mừng thánh Mátthêu 11,11
“Tôi nói thật với anh em:
trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ,
chưa từng có ai cao trọng hơn
ông Gioan Tẩy Giả.
II. TRẮC NGHIỆM
01. a. 1 vị ngôn sứ (Mt 11, 9)
02. c. Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11,11)
03. d. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11,10)
04. c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng(Mt 11,5)
05. c. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11,2)
III. Ô CHỮ
01. Đức Giêsu (Mt 11,2)
02. Tin Mừng (Mt 11,5)
03. Môn đệ (Mt 11,2)
04. Sống lại (Mt 11,5)
05. Vị ngôn sứ (Mt 11,9)
06. Nước Trời (Mt 11,11)
07. Vấp ngã (Mt 11,6)
08. Gioan Tẩy giả (Mt 11,11)
09. Ngồi tù (Mt 11,2)
10. Đức Kitô (Mt 11,2)
11. Nhà vua (Mt 11,8)
Hàng dọc : Gioan Tẩy Giả

NGUYỄN THÁI HÙNG