VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN- B

0
130

Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? “37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? “39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

 1. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Những người con của ai đến xin Đức Giêsu được ngồi bên hữu và bên tả trong Nước Ngài? (Mc 10,35)
 2. Ông Dêbêdê
 3. Ông Simon
 4. Ông Giacôbê
 5. Ông Giôna
 1. Trước ước vọng của họ, Đức Giêsu đã nói gì? (Mc 10,38)
 2. Hãy xin thì sẽ được
 3. Các anh không biết các anh xin gì?
 4. Các anh hãy theo Thầy
 5. Cả a, b và c đúng
 1. Trước ước vọng của họ, Đức Giêsu bảo họ làm gì?(Mc 10,39)
 2. Hãy ngồi bên hữu hay bên tả thầy
 3. Phép rửa Thầy sẽ chịu, anh em sẽ chịu
 4. Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống
 5. Chỉ b và c đúng.
 1. Thủ lãnh của các dân thì dùng gì mà thống trị dân? (Mc 10,42)
 2. Tình yêu
 3. Sự quan tâm
 4. Quyền uy
 5. Lòng tận tụy
 1. Đức Giêsu nói: Giữa anh em, ai muốn làm lớn thì thế nào? (Mc 10,43)
 2. Làm người phục vụ anh em
 3. Hy sinh mạng sống làm giá chuộc muôn người
 4. Lãnh đạo anh em
 5. Chết vì anh em

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 1. Đây là điều họ cùng phải chịu với Đức Giêsu? (Mc 10,38)
 1. Các con ông Dêbêđê xin ai cho được ngồi bên tả bên hữu Người? (Mc 10,35)
 1. Ông Giacôbê và ông Gioan là con của ai? (Mc 10,35)

  04. Ai là người đã chuẩn bị cho kẻ nào được ngồi bên hữu hay bên tả Thầy? (Mc 10,40)
 1. Ai muốn làm đầu anh em thì phải thế nào với mọi người? (Mc 10,44)
 1. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người thế nào? (Mc 10,43)
 1. Một người con của ông Dêbêđê. (Mc 10,35)
 1. Ai đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người? (Mc 10, 45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,

nhưng là để phục vụ,

và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Tin Mừng thánh Máccô 10,45

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 29 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45

 1. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :

Hiến thân

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,39

“Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. a. Ông Dêbêdê (Mc 10,35)
 2. b. Các anh không biết các anh xin gì? (Mc 10,38)
 3. d. Chỉ b và c đúng (Mc 10,39)
 4. c. Quyền uy (Mc 10,42)
 5. a. Làm người phục vụ anh em (Mc 10,43)

III. Ô CHỮ 

 1. Phép rửa (Mc 10,38)
 2. Đức Giêsu(Mc 10,35)
 3. Dê bê đê
  04. Thiên Chúa (Mc 10,40)
 4. Đầy tớ (Mc 10,44)
 5. Phục vụ (Mc 10,43)
 6. Gioan (Mc 10,35)
 7. Con Người (Mc 10, 45)

Hàng dọc : HIẾN THÂN

NGUYỄN THÁI HÙNG