VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN- B

0
137

Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16

2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? ” Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: ” Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? “4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.”5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11 Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

 1. HÌNH TÔ MÀU:

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Những ai đến hỏi Đức Giêsu, chồng có được phép rẫy vợ không? (Mc 10,2)
 2. Các thượng tế
 3. Người Pharisêu
 4. Các môn đệ
 5. Người phe Hêrôđê
 1. Ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,4)
 2. Ông Ápraham
 3. Ông Môsê
 4. Ông Giôsuê
 5. Ông Phaolo
 1. Vì điều gì mà ông Môsê cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,5)
 2. Vì các ông yêu mến Thiên Chúa
 3. Vì các ông lòng chai dạ đá
 4. Vì quyền bình đẳng của phụ nữ
 5. Vì tôn trọng con người.
 1. Sự gì Thiên Chúa  đã phối hợp, loài người có thể làm được gì? (Mc 10,9)
 2. Phải tuân giữ mọi điều
 3. Không được phân ly
 4. Phải tha thứ cho anh em
 5. Phải dạy người ta tuân giữ mọi điều
 1. Với các trẻ em, Đức Giêsu nói gì? (Mc 10,13-16)
 2. Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng
 3. Cứ để trẻ em đến với thầy
 4. Đặt tay chúc lành cho chúng
 5. Cả a, b và c đúng

III. Ô CHỮ:

Những gợi ý

 1. Ai rẫy vợ mà cưới người khác thì phạm tội gì? (Mc 10,11)    
 1. Người ta dẫn các trẻ em đến với ai? (Mc 10,13)
 1. Ai la rầy các trẻ khi chúng đến với Đức Giêsu? (Mc 10,13)
 1. Nước gì dành cho những ai có tâm hồn như trẻ em? (Mc 10,14-15)
 1. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được làm gì? (Mc 10,9)
 1. Với lòng chai dạ đá của các ông, ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,11)
 1. Đức Giêsu ôm lấy các trẻ nhỏ và đặt tay làm gì cho chúng? (Mc 10,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,

 loài người không được phân ly

Tin Mừng thánh Máccô 10,9

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 27 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16

 1. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :

Trung tín

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. b. Người Pharisêu (Mc 10,2)
 2. b. Ông Môsê (Mc 10,4)
 3. b. Vì các ông lòng chai dạ đá (Mc 10,5)
 4. b. Không được phân ly (Mc 10,9)
 5. d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,13-16)

III. Ô CHỮ 

 1. Ngoại tình (Mc 10,11)    
 2. Đức Giêsu (Mc 10,13)
 3. Môn đệ (Mc 10,13)
 4. Thiên (Mc 10,14-15)
 5. Phân ly (Mc 10,9)
 6. Môsê (Mc 10,11)
 7. Chúc lành (Mc 10,16)

Hàng dọc : TÌNH YÊU

NGUYỄN THÁI HÙNG