VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN- C

0
70
Tin Mừng thánh Luca 16,19-31
Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó
19 “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27 “Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”
 
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 16,23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Cuộc sống của người giàu có thế nào? (Lc 16,19)
a. Chăm lo chăm làm
b. Mặc toàn lụa là gấm vóc
c. Ngày ngày yến tiệc linh đình
d. Chỉ b và c đúng

02. Người nghèo chết được đưa đi đâu? (Lc 16,22)
a. Được chôn vào hầm mộ
b. Bị quăng vào âm phủ
c. Được đem vào lòng Ápraham
d. Đem đi chôn

03. Dưới âm phủ, ông nhà giàu bị gì? (Lc 16,24)
a. Nấu trong vạc dầu sôi
b. Đánh đập
c. Đóng đinh
d. Lửa thiêu đốt

04. Người giàu có xin tổ phụ Ápraham điều gì? (Lc 16,23-28)
a. Tha thứ cho con
b. Sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát
c. Sai anh Ladarô đến nhà cho con báo tin cho 5 anh em con
d. Chỉ b và c đúng

05. Người còn sống có những ai để họ lắng nghe? (Lc 16,21)
a. Môsê
b. Các ngôn sứ
c. Các thiên thần
d. Chỉ a và b đúng
 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Khi chết, anh Ladarô được ai đem vào lòng ông Ápraham? (Lc 16,22)

02. Dưới âm phủ, ông nhà giàu bị gì? (Lc 16,24)

03. Theo lời ông nhà giàu, nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ mới làm gì? (Lc 16,30)

04. Người nghèo chết được đưa vào lòng của ai? (Lc 16,22)

05. Suốt đời ông nhà giàu đã nhận được điều gì? (Lc 16,25)

06. Người còn sống có những ai để họ lắng nghe? (Lc 16,21)

07. Ở đâu ông nhà giàu đang chịu cực hình? (Lc 16,23)

08. Người còn sống có ai để họ lắng nghe? (Lc 16,21)

09. Dưới âm phủ, ông nhà giàu chịu gì? (Lc 16,23)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÒNG

 “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham,xin thương xót con”. Tin Mừng thánh Luca 16,24a

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 26 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :Cuộc sống đời sau
* Câu TM thánh Luca 16,23 : 23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.
II. Lời giải đáp  TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ b và c đúng (Lc 16,19)
02. c. Được đem vào lòng Ápraham (Lc 16,22)
03. d. Lửa thiêu đốt (Lc 16,24)
04. d. Chỉ b và c đúng (Lc 16,23-28)
05. d. Chỉ a và b đúng (Lc 16,21)
III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Thiên thần (Lc 16,22)
02. Lửa thiêu đốt (Lc 16,24)
03. Ăn năn sám hối (Lc 16,30)
04. Ápraham (Lc 16,22)
05. Phần phước (Lc 16,25)
06. Ngôn sứ (Lc 16,21)
07. Âm phủ (Lc 16,23)
08. Môsê (Lc 16,21)
09. Cực hình (Lc 16,23)
Hàng dọc : Tình người

NGUYỄN THÁI HÙNG