Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 22 Thường Niên- B

0
108

Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a. 14-15. 21-23

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? “6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 7,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi nhìn thấy các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, những ai đã hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa”? (Mc 7,4)
a. Các thượng tế
b. Các kinh sư
c. Người Pharisêu
d. Chỉ b và c đúng.

02. Ngôn sứ Isaia nói về những kẻ đạo đức giả và giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật của ai? (Mc 7,7)
a. Phàm nhân
b. Giáo Hội
c. Thiên Chúa
d. Đức Giêsu

03. Ngôn sứ nào đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”? (Mc 7,16)
a. Ngôn sứ Hôsê
b. Ngôn sứ Isaia
c. Ngôn sứ Goên
d. Ngôn sứ Êdêkien
04. Điều gì làm cho con người ra ô uế? (Mc 7,15)
a. Những cái từ bên ngoài vào trong con người
b. Những cái từ con người xuất ra
c. Lời nói của tha nhân
d. Lời các ngôn sứ
05. “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế”. Đó là … … … (Mc 7,22)
a. Ghen tỵ
b. Kiêu ngạo
c. Ngông cuồng
d. Cả a, b và c đúng
III. Ô CHỮ

Những gợi ý
01. Đây là điều làm cho con người ra ô uế. (Mc 7,22) 

02. Đây là điều làm cho con người ra ô uế. (Mc 7,22) 

03. Ngôn sứ nào đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”? (Mc 7,16) 

04. Ngôn sứ Isaia nói về những kẻ đạo đức giả và giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật của ai? (Mc 7,7)

05. Với người Do thái, dùng bữa mà chưa rửa tay, nghĩa là còn gì? (Mc 7,2)

06. Ai đã dạy : “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7, 15)  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người
lại có thể làm cho con người ra ô uế được.
Tin Mừng thánh Máccô 7,15

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 22 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a. 14-15. 21-23

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Rửa tay

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 7,3
Người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận.

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ b và c đúng (Mc 7,4)
02. a. Phàm nhân (Mc 7,7)
03. b. Ngôn sứ Isaia (Mc 7,16)
04. b. Những cái từ con người xuất ra (Mc 7,15)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mc 7,22)
III. Ô CHỮ

01. Độc ác (Mc 7,22)
02. Xảo trá (Mc 7,22)
03. Isaia (Mc 7,16)
04. Phàm nhân (Mc 7,7)
05. Ô uế (Mc 7,2)
06. Đức Giêsu  (Mc 7,15)

Hàng dọc : ĐỔI MỚI

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG