VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 21 Thường Niên- B

0
115

Tin Mừng thánh Gioan 6, 59a-69

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? “61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? “68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

 1. HÌNH TÔ MÀU

 

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 6,68a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Thần Khí mới làm cho thế nào? (Ga 6,63)
 2. Chết
 3. Vinh hiển
 4. Sống
 5. Hạnh phúc
 1. Đức Giêsu nói: lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là … ? (Ga 6,63)
 2. Sự thật
 3. Sự sống
 4. Lời Thiên Chúa
 5. Chân lý
 1. Ông Simon Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu mới có những lời đem lại điều gì? (Ga 6,68)
 2. An bình
 3. Sự sống muôn đời
 4. Hạnh phúc
 5. Yêu thương mọi người
 1. Ai đã thay mặt nhóm Mười Hai đáp: “Thưa thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? (Ga 6,68)
 2. Ông Simon Phêrô
 3. Ông Tôma
 4. Ông Gioan
 5. Ông Giacôbê
 1. Các môn đệ tin và nhận biết rằng chính Đức Giêsu là ai? (Ga 6,69)
 2. Đấng Thánh của Thiên Chúa
 3. Sứ giả của Thiên Chúa
 4. Người giải phóng dân tộc Ítraen
 5. Vua Ítraen

III. Ô CHỮ

Những gợi ý    

 1. Đức Giêsu nói: lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là … ? (Ga 6,63)
 1. Ông Simon Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu mới có những lời đem lại sự sống thế nào? (Ga 6,68)
 1. Ông Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Thánh của Thiên Chúa ? (Ga 6,67-69)
 1. Ai đã thay mặt nhóm Mười Hai đáp: “Thưa thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? (Ga 6,68)
 1. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Thánh của ai? (Ga 6,69)
 1. Các môn đệ tin và nhận biết rằng chính Đức Giêsu là gì của Thiên Chúa ? (Ga 6,69)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chúng con đã tin và nhận biết rằng

chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Tin Mừng thánh Gioan 6,69

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 21 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6, 59a-69

 1. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :

Tin vào Thầy

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 6,68a

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. c. Sống (Ga 6,63)
 2. b. Sự sống (Ga 6,63)
 3. b. Sự sống muôn đời (Ga 6,68)
 4. a. Ông Simon Phêrô (Ga 6,68)
 5. a. Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6,69)

III. Ô CHỮ

 1. Sự sống (Ga 6,63)
 2. Muôn đời (Ga 6,68)
 3. Đức Giêsu (Ga 6,67-69)
 4. Simon Phêrô (Ga 6,68)
 5. Thiên Chúa (Ga 6,69)
 6. Đấng Thánh (Ga 6,69)

Hàng dọc : SỰ SỐNG

NGUYỄN THÁI HÙNG