Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 2 Mùa Vọng- C

0
104


Tin Mừng thánh Luca 3,1-6

Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3:1-12; Mc 1:2-6; Ga 1:19 -28 )

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)
a. Ông Gioan
b. Ông Dacaria
c. Ông Caipha
d. Ông Anphê

02. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)
a. Thượng tế Abigatha
b. Thượng tế Simon
c. Thượng tế Phéttô
d. Thượng tế Caipha

03. Ông Gioan rao giảng tại miền nào? (Lc 3,1)
a. Miền Thập tỉnh
b. Miền Galilê
c. Miền Samaria
d. Miền Giuđêa

04. Ông Gioan rao giảng điều gì? (Lc 3,3)
a. Kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối
b. Ơn cứu độ của Thiên Chúa
c. Nước Thiên Chúa đã đến gần
d. Cả a, b và c đúng

05. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)
a. Ngôn sứ Êdêkien
b. Ngôn sứ Mikha
c. Ngôn sứ Isaia
d. Ngôn sứ Khácgai

III. Ô CHỮ


Những gợi ý

01. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)

03. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

04. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

05. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối? (Lc 3,2-3)

06. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

” Rồi hết mọi người phàm
sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Tin Mừng thánh Luca 2,7

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Chuẩn bị đón Chúa
* Câu TM thánh Luca 3,3
3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Ông Dacaria(Lc 3,2)
02. d. Thượng tế Caipha (Lc 3,2)
03. b. Miền Galilê (Lc 3,1)
04. a. Kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối (Lc 3,3)
05. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 3,5)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Isaia (Lc 3,5)
02. Dacaria (Lc 3,2)
03. Sám hối (Lc 3,3)
04. Caipha (Lc 3,2)
05. Gioan (Lc 3,2-3)
06. Giođan (Lc 3,3)

Hàng dọc : Sám hối

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Emai : hungvinhson@gmail.com