VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A

0
87

Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mc 1:1-8; Lc 3:1-18; Gi 1:19-28)
1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 3,8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Đây là lời rao giảng của ai? (Mt 3,2)
a. Đức Giêsu
b. Gioan Tẩy giả
c. Thánh Phêrô
d. Thánh Phaolô

02. Ông Gioan Tẩy giả rao giảng lời sám hối tại đâu? (Mt 3,1-6)
a. Sông Êuphơrát
b. Sông Giođan
c. Sông Nin
d. Đền thờ Giêrusalem

03. “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Đây là lời ông Gioan nói với những ai? (Mt 3,7)
a. Những người Pharisêu
b. Những người Xađốc
c. Dân chúng thành Giêrusalem
d. Chỉ a và b đúng

04. Đây là lương thực của ông Gioan: (Mt 3, 4)
a. Rượu nhạt
b. Châu chấu
c. Mật ong
d. Chỉ b và c đúng

05. Ông Gioan nói : Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người, Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong đâu? (Mt 3,11)
a. Trong thánh thần
b. Trong lửa
c. Trong dòng sông Giođan
d. Chỉ a và b đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ông Gioan nói với những người Pharisêu và Xađốc: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ điều gì? (Mt 3,8)

02. Ai đã rao giảng trong hoang địa kêu gọi mọi người sám hối? (Mt 3,1)

03. Đây là những hạt được thu vào kho lẫm (Mt 3,12).

04. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8)

05. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)

06. Tại hoang địa miền nào, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi mọi người sám hối vì Nước Trời đã gần đến? (Mt 3, 1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy sám hối,vì Nước Trời đã đến gần.” Tin Mừng thánh Mátthêu 3,2
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Ông Gioan kêu gọi sám hối
* Tin Mừng thánh Mátthêu 3,8
Các anh hãy sinh hoa quả
để chứng tỏ lòng sám hối.

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Gioan Tẩy giả (Mt 3,2)
02. b. Sông Giođan (Mt 3,1-6)
03. d. Chỉ a và b  (Mt 3,7)
04. d. Chỉ b và c đúng (Mt 3,4)
05. d. Chỉ a và b đúng (Mt 3,11)

III. Ô CHỮ
01. Lòng sám hối (Mt 3,8)
02. Gioan (Mt 3,1)
03. Thóc mẩy (Mt 3,12)
04. Ápraham (Mt 3,8)
05. Nước Trời (Mt 3,2)
06. Giuđê (Mt 3,1)
Hàng dọc : Sám Hối

NGUYỄN THÁI HÙNG