VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN- A

0
78

Tin Mừng thánh Mátthêu 11,25-30

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 11,28

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”. Đây là cầu nguyện của ai? (Mt 11,25)

a. Đức Giêsu.

b. Ông Gioan tẩy giả.

c. Ông Ápraham.

d. Ông Ađam.

02. Mầu nhiệm Nước Trời được mạc khải cho những ai? (Mt 11,25)

a. Những nhà thông thái.

b. Những người bé mọn.

c. Các ngôn sứ.

d. Các ngoại kiều.

03. Những người bé mọn thì được mặc khải điều gì? (Mt 11,25)

a. Ơn cứu độ đã đến.

b. Sự giải phóng của dân tộc

c. Mầu nhiệm Nước Trời.

d. Hạnh phúc Nước Trời.

04. Đức Giêsu nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì … … …”. (Mt 11,29)

a. Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

b. Tôi là Đường, là Sự thật và là Sự sống.

c. Tôi là ánh sáng trần gian.

d. Tôi là mục tử nhân lành.

05. Đức Giêsu kêu gọi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ngài, Ngài sẽ làm gì? (Mt 11,28)

a. Sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

b. Ban đầy ân sủng.

c. Ban bánh bởi trời.

d. Sẽ cho hưởng niềm vui Nước Trời.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đây là lời cầu nguyện của Đức Giêsu: “Lạy Cha là … … … trời đất, con xin ngợi khen Cha”. (Mt 11,25)

02. Những người bé mọn thì được mặc khải mầu nhiệm gì ? (Mt 11,25)

03. Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy mang lấy ách của Ngài, vì ách của ngài thì thế nào? (Mt 11,30)

04. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”. Đây là cầu nguyện của ai? (Mt 11,25)

05. Mầu nhiệm Nước Trời đã giấu không cho những người nào biết? (Mt 11,25)

06. Đức Giêsu cầu nguyện với Cha là Chúa Tể … … … . (Mt 11,25)

07. Mầu nhiệm Nước Trời được mạc khải cho những người nào? (Mt 11,25)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy mang lấy ách của tôivà hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.Tin Mừng thánh Mátthêu 11,29

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 14 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Đến với Chúa Giêsu

* Tin Mừng thánh Mátthêu 11,28:

“Tất cả những aiđang vất vả mang gánh nặng nề,hãy đến cùng tôi,tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Đức Giêsu. (Mt 11,25)

02. b. Những người bé mọn. (Mt 11,25)

03. c. Mầu nhiệm Nước Trời. (Mt 11,25)

04. a. Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  (Mt 11,29)

05. a. Sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)

III.  Ô CHỮ

01. Chúa Tể (Mt 11,25)

02. Nước Trời (Mt 11,25)

03. Êm ái  (Mt 11,30)

04. Đức Giêsu (Mt 11,25)

05. Thông thái (Mt 11,25)

06. Trời đất (Mt 11,25)

07. Bé mọn (Mt 11,25)

Hàng dọc : Trái Tim

 Nguyễn Thái Hùng