VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

0
50

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,26-33

Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (Lc 12: 2-9)

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng th. Mátthêu 10,32

………………………………………………….………………………………………………….

………………………………………………….………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

01. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy làm gì? (Mt 10,27)

a. Hãy nói ra giữa ban ngày

b. Hãy nói cho mọi người biết

c. Hãy rao giảng trên mái nhà

d. Hãy rao giảng khắp tứ phương thiên hạ

02. Điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên đâu mà rao giảng? (Mt 10,27)

a. Hội đường

b. Mái nhà

c. Đồi cao

d. Thành Giêrusalem

03. Con vật gì chỉ bán được 1 hào, nhưng không 1 con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em? (Mt 10,29)

a. Bồ câu

b. Chim sẻ

c. Đại bàng

d. Quạ

04. Anh em đừng sợ ai? (Mt 10,28)

a. Những kẻ giết thân xác

b. Những kẻ giết được linh hồn

c. Những kẻ giết được cả thân xác và linh hồn

d. Cả a, b và c đúng

05. Ai đã tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì được thế nào? (Mt 10,32)

a. Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

b. Thì sẽ được chúc phúc

c. Ở lại trong Thầy

d. Nước Trời làm gia nghiệp

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

01. Đối với chim sẻ, anh em thì thế nào? (Mt 10,31)

02. Anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả linh hồn lẫn thân xác trong đâu? (Mt 10,28)

03. Anh em đừng sợ những kẻ giết được điều gì của anh em? (Mt 10,28)

04. Điều anh em nghe rỉ tai thì lên đâu mà rao giảng?(Mt 10,27)

05. “ … … … tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.(Mt 10,32)

06. 2 con gì chỉ đáng giá 1 hào? (Mt 10,29)

07. Hai con chim sẻ thì bán được bao nhiêu ? (Mt 10,29)

08. Ai chối Thầy trước mặt … … …, thì Thầy cũng sẻ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 10,33)

09. Điều gì anh em nghe lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa đâu? (Mt 10,27)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầytrước mặt thiên hạ,thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy,Đấng ngự trên trời.”Tin Mừng thánh Mátthêu 10,32

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 12 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Đừng có sợ

* Tin mừng thánh Mátthêu 10,32 :

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy

trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Hãy nói ra giữa ban ngày (Mt 10,27)

02. b. Mái nhà (Mt 10,27)

03. b. Chim sẻ (Mt 10,29)

04. a. Những kẻ giết thân xác (Mt 10,28)

05. a. Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 10,32)

III. Ô CHỮ 

01. Quý giá (Mt 10,31)

02. Hỏa ngục (Mt 10,28)

03. Thân xác (Mt 10,28)

04. Mái nhà (Mt 10,27)

05. Phàm ai (Mt 10,32)

06. Chim sẻ (Mt 10,29)

07. Một hào (Mt 10,29)

08. Thiên hạ (Mt 10,33)

09. Ban ngày (Mt 10,27)

Hàng dọc : Quan Phòng

Gb. Nguyễn Thái Hùng