VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY A

0
182

  TIN MỪNG

1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”

10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 4,1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)

a. Thần Khí

b. Chúa Cha

c. Ông Gioan tẩy giả

d. Xatan

02. Đức Giêsu đã ăn chay cầu nguyện ròng rã bao nhiêu ngày đêm? (Mt 4,2)

a. 4 ngày đêm

b. 7 ngày đêm

c. 40 ngày đêm

d. 44 ngày đêm

03. Đức Giêsu nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng… … … .”(Mt 4,4)

a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

b. Còn sống nhờ lời Thiên Chúa.

c. Còn sống nhờ lời Tin Mừng.

d. Còn thực thi những lời Thiên Chúa phán ra.

04. Đức Giêsu nói: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là … … … .”(Mt 4,7)

a. Thiên Chúa của ngươi.

b. Đấng tạo dựng nên ngươi.

c. Thiên Chúa toàn năng.

d. Thiên Chúa, Chúa vũ trụ.

05. Đức Giêsu nói: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và … …. … .” (Mt 4,10)

a. Phải lắng nghe lời Ngài.

b. Phải tuân giữ các giới răn của Ngài.

c. Phải thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi .

d. Phải yêu mến Ngài.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Trong hoang địa 40 ngày đêm, Đức Giêsu đã làm gì? (Mt 4,1-2)

02. Đức Giêsu nói với quỷ rằng: “Ngươi phải … … … Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi”.(Mt 4,11)

03. Đức Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày đêm? (Mt 4,2)

04. Trong hoang địa, ma quỷ đã làm gì Đức Giêsu? (Mt 4,2)

05. Khi thấy Đức Giêsu đói, quỷ cám dỗ Ngài biến cái gì trở nên bánh để ăn? (Mt 4,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÒNG

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúalà Thiên Chúa của ngươi,và phải thờ phượng 1 mình Người mà thôi”Tin mừng thánh Mátthêu 4,10

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Thần Khí và Đức Giêsu

* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 4,1

Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí

dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Thần Khí (Mt 4,1)

02. c. 40 ngày đêm (Mt 4,2)

03. a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.(Mt 4,4)

04. a. Thiên Chúa của ngươi. (Mt 4,7)

05. c. Phải thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi.(Mt 4,10)

III. Ô CHỮ

01. Ăn chay (Mt 4, 1-2)

02. Bái lạy (Mt 4, 11)

03Bốn mươi (Mt 4, 2)

04. Cám dỗ (Mt 4, 2)

05. Hòn đá (Mt 4, 3)

Hàng dọc : Cám Dỗ

 

NGUYỄN THÁI HÙNG