166 câu hỏi đáp về gia đình trong Kinh thánh

0
247

images01. Hỏi : Vợ chồng đầu tiên của nhân loại là ai ? (St 3,20)

– Thưa : Ông Ađam và bà Evà.

02. Hỏi : Những người con của ông Ađam là ai ? (St 4,1 & 25)

– Thưa : Ông Cain, ông Aben, ông Sết.

03. Hỏi : Ông Sết là con của ai ? (St 4,1 & 25)

– Thưa : Con của ông Ađam và bà Evà.

04. Hỏi : Mẹ của ông Sết là ai ?(St 4,1 & 25)

– Thưa : Bà Evà.

05. Hỏi : Cha của ông Sết là ai ? (St 4,1 & 25)

– Thưa : Ông Ađam.

06. Hỏi : Mẹ của ông Aben là ai ? (St 4,1 & 25)

– Thưa : Bà Evà.

07. Hỏi : Cha của ông Aben là ai ? (St 4,1 & 25)

– Thưa : Ông Ađam.

 

08. Hỏi : Mẹ của ông Cain là ai ? (St 4,1 & 25)

– Thưa : Bà Evà.

09. Hỏi : Cha của ông Cain là ai ? (St 4,1 & 25)

– Thưa : Ông Ađam.

10. Hỏi : Người con trai cả của Cain là ai ?(Stk 4,17)

– Thưa : Ông Khanốc.

11. Hỏi : Cha của ông Laméc là ai ? (Stk 4,18)

– Thưa : Ông Mơthusaên.

12. Hỏi : Hai người vợ của ông Laméc là ai ? (Stk 4,19)

– Thưa : Bà Ađa và Xila.

13. Hỏi : Mẹ của ông Giavan, ông tổ các người ở lều và nuôi súc vật, là ai ? (Stk 4,20)

– Thưa : Bà Ađa.

14. Hỏi : Mẹ của ông Giuvan, ông tổ các người chơi đàn thổi sáo, là ai ? (Stk 4,21)

– Thưa : Bà Ađa.

15. Hỏi : Mẹ của ông Tuvan Cain, ông tổ các người thợ rèn đồng và sắt, là ai ? (Stk 4,22)

– Thưa : Bà Xila.

16. Hỏi : Cha của cô Naama là ai ? (Stk 4,22)

– Thưa : Ông Laméc.

17. Hỏi : Cha của ông Giaphát là ai ? (Stk 4,32)

– Thưa : Ông Nôe.

18. Hỏi : Cha của ông Kham là ai ? (Stk 4,32)

– Thưa : Ông Nôe.

19. Hỏi : Cha của ông Sêm là ai ? (Stk 4,32)

– Thưa : Ông Nôe.

20. Hỏi : Cha của ông Canaan là ai ? (Stk 4,32)

– Thưa : Ông Kham.

21. Hỏi : Gia đình được cứu khỏi Lụt Hồng Thủy là ai ? (St 6,5 -10)

– Thưa : Gia đình ông Nôê.

22. Hỏi : Những người con của ông Nôê là ai ? (St 6,5-10)

– Thưa : Ông Sêm, ông Kham và ông Giaphét.

23. Hỏi : Cha của ông Ápram là ai ?(St 11,27)

– Thưa : Ông Têrác.

24. Hỏi : Những người con của ông Têrác là ai ?(St 11,27)

– Thưa : Ông Ápram, Nakho và Haran.

25. Hỏi : Cha của ông Lót là ai ?(St 11,27)

– Thưa : Ông Haran.

26. Hỏi : Vợ của ông Ápram là ai ?(St 11,29)

– Thưa : Bà Xarai.

27. Hỏi : Bà Xarai, vợ của ông Ápram con của ai ? (St 11,27)

– Thưa : Ông Haran.

28. Hỏi : Ông nội của ông Lót là ai ? (St 11,27)

– Thưa : Ông Têrác.

29. Hỏi : Gia đình tổ phụ Ápraham chính thức gồm những ai ? ( St 21,1-5 )

– Thưa : Ông Ápraham, bà Xara và Ixaác.

30. Hỏi :  Cha của Ítmaen là ai ?(Stk 16,15)

– Thưa : Ông Ápram.

31. Hỏi : Mẹ của ông Ítmaen là ai ? (Stk 16,15)

– Thưa : Bà Haga.

32. Hỏi : Cha mẹ của ông Ítmaen là ai ? (Stk 16,15)

– Thưa : Ông Ápram và bà Haga.

33. Hỏi : Mẹ của ông Ixaác là ai ? (Stk 21,3)

– Thưa : Bà Xara.

34. Hỏi : Cha của ông Ixaác là ai ?(Stk 21,3)

– Thưa : Ông Ápraham.

35. Hỏi : Cha mẹ của ông Ixaác là ai ? (Stk 21,3)

– Thưa : Ông Ápram và bà Xara.

36. Hỏi : Vợ của ông Ixaác là ai ? (Stk 24,67)

– Thưa : Bà Rêbêca.

37. Hỏi : Bà Rêbêca, vợ của ông Ixaác, con của ai ? (Stk 24,67)

– Thưa : Ông Bơthuên.

38. Hỏi : Cha mẹ của ông Êxau và ông Giacóp là những ai ? (St 25,19-27)

– Thưa : Ông Ixaác và bà Rêbêca.

39. Hỏi : Con đầu lòng của ông Ítmaên, cháu ông Ápraham, là ai ? (Stk 25,13)

– Thưa : Ông Nơvagiốt.

40. Hỏi : Cha của ông Êxau là ai ? (Stk 25,25)

– Thưa : Ông Ixaác.

41. Hỏi : Mẹ của ông Êxau là ai ? (Stk 25,25)

– Thưa : Bà Rêbêca.

42. Hỏi : Cha của ông Giacóp là ai ? (Stk 25,26)

– Thưa : Ông Ixaác.

43. Hỏi :  Mẹ của ông Giacóp là ai ? (Stk 25,26)

– Thưa : Bà Rêbêca.

44. Hỏi :  Em của ông Êxau là ai ? (Stk 25,26)

– Thưa : Ông Giacóp.

45. Hỏi :  Vợ ông Êxau, con gái ông Bơêri người Khết, là ai ? (Stk 26,34)

– Thưa : Bà Giuđitha.

46. Hỏi : Người vợ của ông Êxau, con gái ông Ítmaên, cháu ông Ápraham, là ai ? (Stk 28,11)

– Thưa : Bà Makhalát.

47. Hỏi : Hai người vợ của ông Giacóp là ai ?(Stk 29,30)

– Thưa : Bà Lêa và bà Rakhen.

48. Hỏi : Cha của bà Lêa, vợ ông Giacóp, là ai ? (Stk 29,30)

– Thưa : Ông Laban.

49. Hỏi : Cha của bà Rakhen, vợ ông Giacóp, là ai ? (Stk 29,30)

– Thưa : Ông Laban.

50. Hỏi : Người con đầu lòng của ông Giacóp là ai ? (Stk 29,32)

– Thưa : Ông Rưuvên.

51. Hỏi : Mẹ của ông Rưuvên là ai ? (Stk 29,32)

– Thưa : Bà Lêa.

52. Hỏi : Người con út của ông Giacóp là ai ? (Stk 35,18)

– Thưa : Ông Bengiamin.

53. Hỏi : Mẹ của ông Bengiamin là ai ? (Stk 29,32)

– Thưa : Bà Rakhen.

54. Hỏi : Những người con của bà Rakhen và ông Giacóp là ai ? (Stk 35,24)

– Thưa : Ông Giuse và Bengamin.

55. Hỏi : Nữ tỳ của bà Rakhen là ai ? (Stk 35,25)

– Thưa : Bà Binha.

56. Hỏi : Con trai bà Binha, nữ tỳ của bà Rakhen, với ông Giacóp là ai ? (Stk 35,25)

– Thưa : Đan và Náptali.

57. Hỏi : Nữ tỳ của bà Lêa là ai ? (Stk 35,26)

– Thưa : Bà Dinpa.

58. Hỏi : Con trai bà Dinpa, nữ tỳ của bà Lêa là ai ? (Stk 35,26)

– Thưa : Ông Gát và Ase.

59. Hỏi : Con trai bà Lêa với ông Giacóp là ai ? (Stk 35,23)

– Thưa : Ông Rưuvên, con đầu lòng của ông Giacóp, rồi đến Simêôn, Lêvi, Giuđa, Ítxakha và Dơvulun

60. Hỏi : Ông Giacóp có bao nhiêu người con, con trai và con gái ? (St 35,23-26 & 34,1). 

– Thưa : Có 13 người.

61. Hỏi : Con gái của ông Giacóp là ai ? (St 34,1)

– Thưa : Cô Đina.

62. Hỏi : Mẹ của cô Đina là ai ? (St 34,1)

– Thưa : Bà Lêa.

63. Hỏi : Những người con của ông Giacóp là ai ? (St 35,23-26 &34,1)

– Thưa : Ông Rưuvên, Simêôn, Lêvi, Giuđa, Ítxakha, Dơvulun, Giuse, Bengiamin, Đan, Náptali, Gát,  Ase và cô Đina.

64. Hỏi : Cha của ông E là ai ? (Stk 38,6)

– Thưa : Ông Giuđa.

65. Hỏi : Vợ của ông là ai ?(Stk 38,6)

– Thưa : Bà Tama.

66. Hỏi : Ông Perét và ông Derác là con của ai ? (Stk 38,29-30)

– Thưa : Ông Giuđa và bà Tama.

67. Hỏi : Mẹ của ông Giuse là ai ?(Stk 35,24)

– Thưa : Bà Rakhen.

68. Hỏi : Cha của ông Giuse là ai ?(Stk 35,24)

– Thưa : Ông Giacóp.

69. Hỏi : Vợ ông Giuse, tể tướng nước Ai cập, là ai ? (Stk 41,45)

– Thưa : Bà Átnát.

70. Hỏi : Cha vợ ông Giuse, tể tướng nước Ai cập, là ai ?(Stk 41,45)

– Thưa : Tư tế Pôti Phêra.

71. Hỏi : Con trai đầu lòng của  ông Giuse, tể tướng nước Ai cập, là ai ?(Stk 41,51)

– Thưa : Ông Mơnase.

72. Hỏi : Con trai thứ  của  ông Giuse, tể tướng nước Ai cập, là ai ?(Stk 41,52)

– Thưa : Ông Épraim.

73. Hỏi : Mẹ của ông Épraim là ai ?(Stk 41,51)

– Thưa : Bà Átnát.

74. Hỏi : Nhà giải phóng vĩ đại của dân Dothái là ông Môsê, ông đã đưa dân Dothái ra khỏi Ai cập và tiến về Đất Hứa. Cha mẹ ông là ai ?(Xh 6,20)

– Thưa : Ông Amram và bà Giôkhêvét.

75. Hỏi : Nhà giải phóng vĩ đại của dân Dothái là ông Môsê, ông đã đưa dân Dothái ra khỏi Ai cập và tiến về Đất Hứa. Anh em của ông là ai ?(Xh 6,20 &15,20)

– Thưa : Ông Aharon và bà Miriam.

76. Hỏi : Vợ ông Môsê là ai ?(Xh 2,21-22)

– Thưa : Bà Xíppôra.

77. Hỏi : Con đầu lòng của ông Môsê là ai ?(Xh 2,21-22)

– Thưa : Ghécsôm.

78. Hỏi : Cha của bà Xíppôra, vợ ông Môsê, là ai ? (Xh 2,18)

– Thưa : Ông Rơuên.

79. Hỏi : Mẹ ông Ghécsôm là ai ?(Xh 2,21-22)

– Thưa : Bà Xíppôra.

80. Hỏi : Cha của ông Aharon là ai ?(Xh 6,20)

– Thưa : Ông Amram.

81. Hỏi : Mẹ của ông Aharon là ai ?(Xh 6,20)

– Thưa : Bà Giôkhêvét.

82. Hỏi : Vợ của ông Aharon là ai ?(Xh 6,23)

– Thưa : Bà Êliseva.

83. Hỏi : Con  của ông Aharon và bà Êliseva

là ai ?(Xh 6,23)

– Thưa : Ông Nađáp, Avihu, Elada và Ithama.

84. Hỏi : Cha của ông Giôsuê, người phụ tá ông Môsê, đưa dân Ítraen vào Đất Hứa, là ai ?(Gs 1,1)

– Thưa : Ông Nun.

85. Hỏi : Chồng của kỹ nữ Rakháp, người thành Giêrikhô, là ai ?(Mt 1,5)

– Thưa : Ông Xanmôn.

86. Hỏi : Con của ông Xanmôn và kỹ nữ Rakháp, người thành Giêrikhô, là ai ?(Mt 1,5)

– Thưa : Ông Bôát.

87. Hỏi : Chồng của bà Đơvôra, một nữ ngôn sứ làm thủ lãnh dân Ítraen, là ai ?(Tl 4,4)

– Thưa : Ông Láppiđốt.

88. Hỏi : Cha của ông Samsôn, một thủ lãnh nổi tiếng của dân Ítraen, là ai ?(Tl 13,8…)

– Thưa : Ông Manôác.

89. Hỏi : Chồng của bà Naomi là ai ?(R 1,3)

– Thưa : Ông Êlimeléc.

90. Hỏi : Hai người con trai của bà Naomi và ông Êlimeléc là ai ?(R 1,5)

– Thưa : Ông Máclôn và Kingiôn.

91. Hỏi : Hai cô con dâu của bà Naomi và ông Êlimeléc là ai ?(R 1,5)

– Thưa : Bà Oócpa và Rút.

92. Hỏi : Ai đã theo bà Naomi trở lại quê hương Bêlem ? (R 1,18)

– Thưa : Bà Rút.

93. Hỏi : Tại Bêlem, ai đã cưới bà Rút, con dâu bà Naomi, là vợ ? (R 4,1…)

– Thưa : Ông Bôát.

94. Hỏi : Con của bà Rút và ông Bôát là ai ?(R 4,17)

– Thưa : Ông Ôvết.

95. Hỏi : Ai đã sinh ra ông Giêsê ? (R 4,22)

– Thưa : Ông Ôvết.

96. Hỏi : Ông nội của Vua Đavít là ai ? (R 4,22)

– Thưa : Ông Ôvết.

97. Hỏi : Chồng bà Anna, người Épraim, là ai ?(1Sm 1,2)

– Thưa : Ông Encana.

98. Hỏi : Vì không có con, bà Anna luôn khẩn cầu với Đức Chúa. Cuối cùng, Người đã ban cho bà một người con. Con bà là ai ?(1Sm 1,20)

– Thưa : Ông Samuen.

99. Hỏi : Cha của ngôn sứ Samuen là ai ?(1Sm 1,2)

– Thưa : Ông Encana.

100. Hỏi : Con trai đầu lòng của ngôn sứ Samuen là ai ? (1Sm 8,1)

– Thưa : Ông Giôen.

101. Hỏi : Cha của Saun, vua đầu tiên của dân Ítraen là ai ?(1Sm 9,1)

– Thưa : Ông Kit.

102. Hỏi : Vợ vua Saun là ai ?(1Sm 14,50)

– Thưa : Bà Akhinôam.

103. Hỏi : Cha của bà Akhinôam, vợ vua Saun, là ai ? (1Sm 14,50)

– Thưa : Ông Akhimaát.

104. Hỏi : Các con trai vua Saun là ai ?(1Sm 14,49)

– Thưa : Ông Giônathan, ông Gítvi và ông Manki Sua.

105. Hỏi : Các con gái vua Saun là ai ?(1Sm 14,49)

– Thưa : Cô Mêráp và Mikhan.

103. Hỏi : Cháu vua Saun, con ông Giônathan, bị bại hai chân là ai ?(Sm 9,6)

– Thưa : Ông Mơphibôsét.

107. Hỏi : Ông Mơphibôsétcon ông Giônathan, được vua Đavít đối đãi tử tế có một người con trai là ai ? (Sm 9,6)

– Thưa : Ông Mikha.

108. Hỏi : Cha của ông Đavít là ai ?(1Sm 16,1…)

– Thưa : Ông Giêsê.

109. Hỏi : Cô Mikhan là con của ai ? (1Sm 18,20)

– Thưa : Vua Saun.

110. Hỏi : Vua Saun gã con gái mình là Mikhan cho ai ? (1Sm 18,27)

– Thưa :  Ông Đavít.

111. Hỏi : Con đầu lòng của vua Đavít là ai ?(1Sbn 3,1)

– Thưa : Ông Amnôn.

112. Hỏi : Mẹ của ông Amnôn, con đầu lòng của vua Đavít, là ai ?(1Sbn 3,1)

– Thưa : Bà Akhinôam.

113. Hỏi : Một người con của vua Đavít làm loạn, xưng vương là ai ?(2Sm 15,7)

– Thưa : Ông Ápsalôm.

114. Hỏi : Mẹ của Ápsalôm, người nổi loạn xưng vương, là ai ? (2Sm 3,3)

– Thưa : Bà Maakha.

116. Hỏi : Khi vua Đavít đã già, hoàng tử nào đã tự xưng vương ?(1V 1,1…)

– Thưa : Hoàng tử Ađônigiahu.

117. Hỏi : Hoàng tử Ađônigiahu, người đã tự xưng vương, là con của ai ? (1V 1,1…)

– Thưa : Bà Khácghít.

118. Hỏi : Hoàng tử nào được tấn phong làm vua kế vị vua Đavít ? (1V 1,11…)

– Thưa : Hoàng tử Salômôn.

119. Hỏi : Mẹ của vua Salômôn là ai ? (1V 1,11…)

– Thưa : Bà Bát Seva.

120. Hỏi : Người lên ngôi kế vị vua Salômôm là ai ?(1V 11,43)

– Thưa : Thái tử Rơkhápam.

121. Hỏi : Cha của thái tử Rơkhápam là ai ?(1V 11,43)

– Thưa : Vua Salômôn.

122. Hỏi : Mẹ vua Rơkhápam, người kế vị vua Salômôn, là ai ?(1V 14,21)

– Thưa : Bà Naama.

123. Hỏi : Cha của ngôn sứ Êlisa là ai ?(1V 19,19)

– Thưa : Ông Saphát.

124. Hỏi : Cha của ông Tôbít, người bị lưu đày tại Ninivê, là ai ?(Tb 1,1)

– Thưa : Ông Tôbiên.

125. Hỏi : Con ông Tôbít, người bị lưu đày tại Ninivê, là ai ?(Tb 1,1)

– Thưa : Ông Tôbia.

126. Hỏi : Vợ ông Tôbít, người bị lưu đày tại Ninivê, là ai ?(Tb 1,20)

– Thưa : Bà Anna.

 

127. Hỏi : Mẹ ông Tôbia là ai ?(Tb 1,20)

– Thưa : Bà Anna

128. Hỏi : Vợ của ông Tobia là ai ?(Tb 8,1-9)

– Thưa : Bà Xara.

129. Hỏi : Mẹ của bà Xara, vợ ông Tobia, là ai ?(Tb 7,15)

– Thưa : Bà Étna.

130. Hỏi : Cha của bà Xara, vợ ông Tobia, là ai ?(Tb 7,15)

– Thưa : Ông Raguên.

131. Hỏi : Cha bà Giuđitha, người đã giết tướng Hôlôphécnê, là ai ?(Gđt 8,1…)

– Thưa : Ông Mơrari.

132. Hỏi : Chồng bà Giuđitha, người đã giết tướng Hôlôphécnê, là ai ?(Gđt 8,1…)

– Thưa : Ông Mơnase.

133. Hỏi : Cha của ngôn sứ Isaia là ai ?(Is 1,1)

– Thưa : Ông Amốc.

134. Hỏi : Cha của ngôn sứ Giêrêmia là ai ?(Gr 1,1)

– Thưa : Ông Khinkigiahu.

135. Hỏi : Ngôn sứ Hôsê là con của ai ? (Hs 1,1)

– Thưa : Ông Bơêri.

136. Hỏi : Vợ của ngôn sứ Hôsê là ai ?(Hs 1,3)

– Thưa : Bà Gôme.

137. Hỏi : Cha bà Gôme, vợ của ngôn sứ Hôsê, là ai ? (Hs 1,3)

– Thưa : Ông Đíplagim.

138. Hỏi : Những người con của  ngôn sứ Hôsê và bà Gôme, là ai ?(Hs 1,3)

– Thưa :  Cô Gítrơen,  Lô Rukhama và Lô Ammi.

139. Hỏi : Bản gia phả của Đức Giêsu theo thánh Mátthêu, người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu là ai ? (Mt 1,16)

– Thưa : Ông Giacóp.

140. Hỏi : Cha nuôi của Đức Giêsu là ai ?(Mt 1,16)

– Thưa : Ông Giuse.

141. Hỏi : Mẹ của Đức Giêsu là ai ?(Mt 1,16)

– Thưa : Bà Maria.

142. Hỏi : Vợ của tư tế Dacaria là ai ?(Lc 1,24)

– Thưa : Bà Êlisabét.

143. Hỏi : Cha của ông Gioan Tẩy giả là ai ?(Lc 1,59)

– Thưa : Tư tế Dacaria.

144. Hỏi : Mẹ của ông Gioan Tẩy giả là ai ?(Lc 1,57)

– Thưa : Bà Êlisabét.

145. Hỏi : Tông đồ Anrê là anh của ai ?(Mt 10,2)

– Thưa : Tông đồ Phêrô.

146. Hỏi : Cha của tông đồ Phêrô là ai ?(Mt 16,16)

– Thưa : Ông Giôna.

147. Hỏi : Cha của tông đồ Gioan là ai ?(Mt 10,2)

– Thưa : Ông Dêbêđê.

148. Hỏi : Anh của tông đồ Gioan là ai ?(Mt 10,2)

– Thưa : Tông đồ Giacôbê.

149. Hỏi : Cha của tông đồ Giacôbê Tiền là ai ?(Mt 10,2)

– Thưa : Ông Dêbêđê.

150. Hỏi : Cha của tông đồ Giacôbê Hậu là ai ?(Mt 10,3)

– Thưa :  Ông Anphê.

151. Hỏi : Cha của anh mù Batimê người thành Giêrikhô là ai ?(Mc 10,45)

– Thưa : Ông Timê.

152. Hỏi : Vợ ông Cơlôpát, người đứng dưới chân thập giá, là ai ?(Ga 19,19)

– Thưa :  Bà Maria.

153. Hỏi : Mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxết, người đứng dưới chân thập giá, là ai ?(Mc 15,40)

– Thưa :  Bà Maria.

154. Hỏi : Thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô, người vác thập giá đỡ Đức Giêsu, là ai ?(Mc 15,21)

– Thưa : Ông Simôn, gốc Kyrênê.

155. Hỏi : Cha của ông Ruphô là ai ?(Mc 15,21)

– Thưa : Ông Simôn, gốc Kyrênê.

156. Hỏi :  Anh Ladarô là em của ai ? (Ga 11,1…)

– Thưa : Bà Mácta và Maria.

157. Hỏi : Chị của ông Ladarô và Maria là ai ?(Ga 11,1…)

– Thưa : Bà Mácta.

158. Hỏi : Cha của tông đồ Giuđa, còn gọi là Tađêô, là ai ?(Cv 1,13)

– Thưa : Ông Giacôbê.

159. Hỏi : Chồng của bà Hêrôđia là ai ?(Mt 14,3)

– Thưa : Tiểu vương Philípphê.

160. Hỏi : Mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Máccô, là ai ?(Cv 12,12)

– Thưa :  Bà Maria.

161. Hỏi : Bà Bécnikê là vợ của ai ?(Cv 25,13)

– Thưa : Vua Ácríppa.

162. Hỏi : Vợ tổng trấn Phêlích là ai ?(Cv 24,24)

– Thưa : Bà Đơruxila.

163. Hỏi : Vợ ông Aquila là ai ?(Cv 18,1-19)

– Thưa :  Bà Pơrítkila.

164. Hỏi : Gia đình được thánh Phaolô hay trọ ở tại thành Côrinthô, đó là ai ? (Cv 18,1-19)

– Thưa :  Bà Pơrítkila và ông Aquila.

165. Hỏi : Gia đình ngoại giáo đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội là ai ?(Cv 10,34-48)

– Thưa :  Gia đình ông Cônêliô.

166. Hỏi : Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia là ai ?(1Cor 1,16 & 16,15)

– Thưa :  Gia đình Têphana.