SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO VỀ VIỆC MỞ NĂM THÁNH CỦA GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

0
109

SẮC LỆNH CỦA TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO VỀ VIỆC MỞ NĂM THÁNH

CỦA GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

BTT. GXĐĐ