Giáo Xứ Đất Đỏ vui mừng có thêm Tân Linh Mục: Phêrô Huỳnh Tấn Phát

0
333
1435821662taon_thayphat_x
Sáng nay ngày 02. 07. 2015 vào lúc 09 giờ 00, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Cha Tôma, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa đã phong chức Linh mục cho 6 Thầy Phó tế, trong đó có người con ưu tú của vùng Đất Đỏ là tân Linh Mục Phêrô Huỳnh Tấn Phát, sau gần 50 năm.
Xin hân hoan chúc mừng gia đình,cách riêng là Tân Linh mục Phêrô. Nguyên xin Đức Ki tô, vị Linh mục Tối Cao, đổ đầy tràn Thánh Thần trên Cha hôm nay, để khi nên “người Linh mục như lòng Chúa ước mong”, Cha cũng trở nên máng chuyển hồng ân cứu độ, thành nhân chứng của Tin Mừng Phục Sinh, thành Bí tích của Tình yêu Thiên Chúa, thành ngôn sứ loan báo niềm hi vọng Nước Trời cho mọi người.
Sau đây là một số hình ảnh ngày Phong chức Linh mục của Cha Phêrô Huỳnh Tấn Phát mà BTT Giáo xứ ghi nhận được:

Hình Ảnh

TruyenChucGPBR2015(1).JPGTruyenChucGPBR2015(1b).jpgTruyenChucGPBR2015(1c).JPGTruyenChucGPBR2015(1d).JPGTruyenChucGPBR2015(1e).JPGTruyenChucGPBR2015(1f).JPGTruyenChucGPBR2015(1g).JPGTruyenChucGPBR2015(2).jpgTruyenChucGPBR2015(3).jpgTruyenChucGPBR2015(3b).JPGTruyenChucGPBR2015(3c).JPGTruyenChucGPBR2015(3g).JPGTruyenChucGPBR2015(3h).JPGTruyenChucGPBR2015(4).jpgTruyenChucGPBR2015(7).jpgTruyenChucGPBR2015(8).jpgTruyenChucGPBR2015(9).jpgTruyenChucGPBR2015(10).jpgTruyenChucGPBR2015(12).jpgTruyenChucGPBR2015(13).jpgTruyenChucGPBR2015(13b).JPGTruyenChucGPBR2015(15).jpgTruyenChucGPBR2015(15b).JPGTruyenChucGPBR2015(16).jpgTruyenChucGPBR2015(16b).JPGTruyenChucGPBR2015(16c).JPGTruyenChucGPBR2015(18).jpgTruyenChucGPBR2015(19).jpgTruyenChucGPBR2015(20).jpgTruyenChucGPBR2015(21).jpgTruyenChucGPBR2015(22).jpgTruyenChucGPBR2015(23).jpgTruyenChucGPBR2015(24).jpgTruyenChucGPBR2015(25).jpgTruyenChucGPBR2015(26).jpgTruyenChucGPBR2015(27).jpgTruyenChucGPBR2015(27b).JPGTruyenChucGPBR2015(27c).JPGTruyenChucGPBR2015(27d).JPGTruyenChucGPBR2015(27e).JPGTruyenChucGPBR2015(28).jpgTruyenChucGPBR2015(29).jpgTruyenChucGPBR2015(30).jpgTruyenChucGPBR2015(31).jpgTruyenChucGPBR2015(32).jpgTruyenChucGPBR2015(32b).JPGTruyenChucGPBR2015(33).jpgTruyenChucGPBR2015(34).jpgTruyenChucGPBR2015(34b).JPGTruyenChucGPBR2015(35).jpgTruyenChucGPBR2015(35b).jpgTruyenChucGPBR2015(36).jpgTruyenChucGPBR2015(36b).JPGTruyenChucGPBR2015(37).jpgTruyenChucGPBR2015(38).jpgTruyenChucGPBR2015(39).jpgTruyenChucGPBR2015(40).jpgTruyenChucGPBR2015(41).jpgTruyenChucGPBR2015(42).jpgTruyenChucGPBR2015(43).jpgTruyenChucGPBR2015(44).jpgTruyenChucGPBR2015(45).jpgTruyenChucGPBR2015(46).jpgTruyenChucGPBR2015(47).jpgTruyenChucGPBR2015(48).jpgTruyenChucGPBR2015(49).jpgTruyenChucGPBR2015(50).jpgTruyenChucGPBR2015(51).jpgTruyenChucGPBR2015(52).jpgTruyenChucGPBR2015(53).jpgTruyenChucGPBR2015(54).jpgTruyenChucGPBR2015(55).jpgTruyenChucGPBR2015(56).jpgTruyenChucGPBR2015(57).jpgTruyenChucGPBR2015(57b).JPGTruyenChucGPBR2015(58).jpgTruyenChucGPBR2015(59).jpgTruyenChucGPBR2015(61a).JPGTruyenChucGPBR2015(61b).JPGTruyenChucGPBR2015(61c).JPGTruyenChucGPBR2015(62).jpgTruyenChucGPBR2015(63).JPGTruyenChucGPBR2015(63b).jpgTruyenChucGPBR2015(65).jpgTruyenChucGPBR2015(66).jpgTruyenChucGPBR2015(66b).JPGTruyenChucGPBR2015(67).jpgTruyenChucGPBR2015(68).jpgTruyenChucGPBR2015(69).jpgTruyenChucGPBR2015(70).jpgTruyenChucGPBR2015(71).jpgTruyenChucGPBR2015(72).jpgTruyenChucGPBR2015(72b).JPGTruyenChucGPBR2015(72c).JPGTruyenChucGPBR2015(75).jpgTruyenChucGPBR2015(75b).JPGTruyenChucGPBR2015(75v).JPGTruyenChucGPBR2015(76).jpgTruyenChucGPBR2015(77).jpgTruyenChucGPBR2015(77b).JPGTruyenChucGPBR2015(78).jpgTruyenChucGPBR2015(79).jpgTruyenChucGPBR2015(80).jpgTruyenChucGPBR2015(81).jpgTruyenChucGPBR2015(81b).JPGTruyenChucGPBR2015(81d).JPGTruyenChucGPBR2015(82).jpgTruyenChucGPBR2015(82b).JPGTruyenChucGPBR2015(82c).JPGTruyenChucGPBR2015(83).jpgTruyenChucGPBR2015(84).jpg