Gx. Song Vĩnh: Cha Giuse Vũ Minh Đạo tiếp nhận sứ vụ mục tử – Ngày 11.5.2023

0
193

GX. SONG VĨNH:

CHA GIUSE VŨ MINH ĐẠO

TIẾP NHẬN SỨ VỤ MỤC TỬ – NGÀY 11.5.2023

***

Sau hơn 7 năm thi hành sứ vụ mục tử chăm sóc đoàn chiên Gx. Phước Bình (Hạt Bà Rịa), ngày 11.5.2023, Cha Giuse Vũ Minh Đạo đã trở thành vị chủ chăn tiếp theo của đoàn chiên Gx. Song Vĩnh (Hạt Long Hương) theo sự bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, thay thế Cha Giuse Nguyễn Quang Hóa (được sai đến Phụ trách Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu).

XEM HÌNH

Nghi lễ nhận nhiệm sở mới của Cha Tân Chánh xứ Giuse bắt đầu lúc 09g00 do Đức cha Emmanuel chủ sự, trước sự chứng kiến của Cha Tổng Đại diện cùng quý Cha trong Giáo phận và đông đảo cộng đoàn.

Sau nghi thức nhận xứ là thánh lễ tạ ơn do Cha Tân chánh xứ Giuse chủ tế.

Ảnh: BTT. GPBR.

nguồn: WGPBR