CÁO PHÓ: Bà cố Anna Nguyễn Thị Thường (Thân mẫu Lm. FX. Nguyễn Văn Đạo, Chánh xứ Long Hương, GP. Bà Rịa)

0
146

CÁO PHÓ: Bà cố Anna Nguyễn Thị Thường (Thân mẫu Lm. FX. Nguyễn Văn Đạo, Chánh xứ Long Hương, GP. Bà Rịa)

nguồn: WGPBR