Bổ nhiệm và chương trình thuyên chuyển linh mục Giáo phận Bà Rịa 2017

0
83

VP.TGMBR.