Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

0
41
Tòa Giám mục Hà Tĩnh: 
Thông báo về Thánh lễ Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
 và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
Thiệp mời tham dự Thánh lễ 

Nguồn: giaophanhatinh.org 
#toagiammuchatinh #thanhlechuyengiaosuvu #louisnguyenanhtuan #phaolonguyenthaihop