Giáo phận Phan Thiết: Thông Báo việc tạm ngưng viếng linh đài Đức Mẹ Tàpao

0
18

Giáo phận Phan Thiết: Thông Báo việc tạm ngưng viếng linh đài Đức Mẹ Tàpao

Nguồn: gpphanthiet.com (19.12.2021)