Giáo phận Hưng Hóa: Thông báo về thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ

0
42

Giáo phận Hưng Hóa: Thông báo về thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ

Nguồn: giaophanhunghoa.org