5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 6/2017

0
49

01/06/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

02/06/17 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

03/06/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

04/06/17 C.NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG–A

05/06/17 THỨ HAI TUẦN 9 TN

06/06/17 THỨ BA TUẦN 9 TN

07/06/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN

08/06/17 THỨ NĂM TUẦN 9 TN

09/06/17 THỨ SÁU TUẦN 9 TN

10/06/17 THỨ BẢY TUẦN 9 TN

11/06/17 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A

12/06/17 THỨ HAI TUẦN 10 TN

13/06/17 THỨ BA TUẦN 10 TN

14/06/17 THỨ TƯ TUẦN 10 TN

15/06/17 THỨ NĂM TUẦN 10 TN

16/06/17 THỨ SÁU TUẦN 10 TN

17/06/17 THỨ BẢY TUẦN 10 TN

18/06/17 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – A

19/06/17 THỨ HAI TUẦN 11 TN

20/06/17 THỨ BA TUẦN 11 TN

21/06/17 THỨ TƯ TUẦN 11 TN

22/06/17 THỨ NĂM TUẦN 11 TN

23/06/17 THỨ SÁU TUẦN 11 TN

24/06/17 THỨ BẢY TUẦN 11 TN

25/06/17 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – A

26/06/17 THỨ HAI TUẦN 12 TN

27/06/17 THỨ BA TUẦN 12 TN

28/06/17 THỨ TƯ TUẦN 12 TN

29/06/17 THỨ NĂM TUẦN 12 TN

30/06/17 THỨ SÁU TUẦN 12 TN

nguồn: WGPCT