5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020

0
86

5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020

01/06/20 THỨ HAI TUẦN 9 TN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mc 12,1-12  1

02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN Mc 12,13-17  4

03/06/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN   6

04/06/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Mc 12,28b-34  8

05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo Mc 12,35-37. 10

06/06/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Th. Nô-be-tô, giám mục   Mc 12,38-44  12

07/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A  Chúa Ba Ngôi Ga 3,16-18  14

08/02/20 THỨ HAI TUẦN 10 TN Mt 5,1-12  16

09/06/20 THỨ BA TUẦN 10 TN Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT   Mt 5,13-16  18

10/06/20 THỨ TƯ TUẦN 10 TN Mt 5,17-19  20

11/06/20 THỨ NĂM TUẦN 10 TN Th. Ba-na-ba, tông đồ Mt 10,6-13  22

12/06/20 THỨ SÁU TUẦN 10 TN Mt 5,27-32  24

13/06/20 THỨ BẢY TUẦN 10 TN Th. An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT Mt 5,33-37  26

14/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – A  Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô Ga 5,51-58  28

15/06/20  THỨ HAI TUẦN 11 TN Mt 5,38-42  30

16/06/20 THỨ BA TUẦN 11 TN Mt 5,43-48  32

17/06/20 THỨ TƯ TUẦN 11 TN Mt 6,1-6.16-18  34

18/06/20 THỨ NĂM TUẦN 11 TN Mt 6,7-15  36

19/06/20 THỨ SÁU TUẦN 11 TN Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su  Mt 11,25-30  38

20/06/20 THỨ BẢY TUẦN 11 TN Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Lc 2,41-51  40

21/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – A Mt 10,26-33  42

22/06/20 THỨ HAI TUẦN 12 TN Th. Pao-li-nô, giám mục Nô-la   Mt 7,1-5  44

23/06/20 THỨ BA TUẦN 12 TN Mt 7,6.12-14  46

24/06/20 THỨ TƯ TUẦN 12 TN Sinh nhật thánh Gio-an Tiền hô Lc 1,57-66.80  48

25/06/20 thứ năm tuần 12 tn Mt 7,21-29. 50

26/06/20 THỨ SÁU TUẦN 12 TN Mt 8,1-4  52

27/06/20 THỨ BẢY TUẦN 12 TN Th. Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ HT  Mt 8,5-17  54

28/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – A Mt 10,37-42  56

29/06/20 THỨ HAI TUẦN 13 TN Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ Mt 16,13-19  58

30/06/20 THỨ BA TUẦN 13 TN Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma Mt 8,23-27  60

nguồn: WGPCT