5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 5/2017

0
74

01/05/17  THỨ HAI TUẦN 3 PS

02/05/17  THỨ BA TUẦN 3 PS.

03/05/17  THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS.

04/05/17  THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS.

05/05/17  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS.

06/05/17  THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS.

07/05/17  CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS.

08/05/17  THỨ HAI TUẦN 4 PS.

09/05/17  THỨ BA TUẦN 4 PS.

10/05/17  THỨ TƯ TUẦN 4 PS.

11/05/17  THỨ NĂM TUẦN 4 PS.

12/05/17  THỨ SÁU TUẦN 4 PS.

13/05/17  THỨ BẢY TUẦN 4 PS.

14/05/17  CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – A..

15/05/17  THỨ HAI TUẦN 5 PS.

16/05/17  THỨ BA TUẦN 5 PS.

17/05/17  THỨ TƯ TUẦN 5 PS.

18/05/17  THỨ NĂM TUẦN 5 PS.

19/05/17  THỨ SÁU TUẦN 5 PS.

20/05/17  THỨ BẢY TUẦN 5 PS.

21/05/17  CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A..

22/05/17  THỨ HAI TUẦN 6 PS.

23/05/17  THỨ BA TUẦN 6 PS.

24/05/17  THỨ TƯ TUẦN 6 PS.

25/04/17  THỨ NĂM TUẦN 6 PS.

26/05/17  THỨ SÁU TUẦN 6 PS.

27/05/17  THỨ BẢY TUẦN 6 PS.

28/05/17  CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A..

29/05/17  THỨ HAI TUẦN 7 PS.

30/05/17  THỨ BA TUẦN 7 PS.

31/05/17  THỨ TƯ TUẦN 7 PS.

Nguồn: WGPCT