5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 07/2017

0
67

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 07/2017

01/07/17    THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN

02/07/17    CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – A

03/07/17    THỨ HAI TUẦN 13 TN

04/07/17    THỨ BA TUẦN 13 TN

05/07/17    THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

06/07/17    THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

07/07/17    THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

08/07/17    THỨ BẢY TUẦN 13 TN

09/07/17    CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – A

10/07/17    THỨ HAI TUẦN 14 TN

11/07/17    THỨ BA TUẦN 14 TN

12/07/17    THỨ TƯ TUẦN 14 TN

13/07/17    THỨ NĂM TUẦN 14 TN

14/07/17    THỨ SÁU TUẦN 14 TN

15/07/17    THỨ BẢY TUẦN 14 TN

16/07/17    CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A

17/07/17    THỨ HAI TUẦN 15 TN

18/07/17    THỨ BA TUẦN 15 TN

19/07/17    THỨ TƯ TUẦN 15 TN

20/07/17    THỨ NĂM TUẦN 15 TN

21/07/17    THỨ SÁU TUẦN 15 TN

22/07/17    THỨ BẢY TUẦN 15 TN

23/07/17    CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – A

24/07/17    THỨ HAI TUẦN 16 TN

25/07/17    THỨ BA TUẦN 16 TN

26/07/17    THỨ TƯ TUẦN 16 TN

27/07/17    THỨ NĂM TUẦN 16 TN

28/07/17    THỨ SÁU TUẦN 16 TN

29/07/17    THỨ BẢY TUẦN 16 TN

30/07/17    CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN – A

31/07/17    THỨ HAI TUẦN 17 TN

nguồn: WGPCT