5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 04/2017

0
43

5-phut-LC

 01/04/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

03/04/17 THỨ HAI TUẦN 5 MC

04/04/17 THỨ BA TUẦN 5 MC

05/04/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

06/04/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

07/04/17 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

08/04/17 THỨ BẢY TUẦN 5 MC

09/04/17 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A

10/04/17 THỨ HAI TUẦN THÁNH

11/04/17 THỨ BA TUẦN THÁNH

12/04/17 THỨ TƯ TUẦN THÁNH

13/04/17 THỨ NĂM TUẦN THÁNH

14/04/17 THỨ SÁU TUẦN THÁNH

15/04/17 THỨ BẢY TUẦN THÁNH

16/04/17 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A

17/04/17 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

18/04/17 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

19/04/17 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

20/04/17 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

21/04/17 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

22/04/17 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

23/04/17 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – A

24/04/17  – THỨ HAI TUẦN 2 PS

25/04/17 THỨ BA TUẦN 2 PS

26/04/17 THỨ TƯ TUẦN 2 PS

27/04/17 THỨ NĂM TUẦN 2 PS

28/04/17 THỨ SÁU TUẦN 2 PS

29/04/17 THỨ BẢY TUẦN 2 PS

30/04/17 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS

 nguồn: GPCT