5 PHÚT CHO LỜI CHÚA tháng 03/2017

0
36

tải xuống

01/03/17  THỨ TƯ LỄ TRO

02/03/17  THỨ NĂM ĐẦU THÁNG SAU LỄ TRO

03/03/17  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG SAU LỄ TRO

04/03/17  THỨ BẢY ĐẦU THÁNG SAU LỄ TRO

05/03/17  CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A

06/03/17  THỨ HAI TUẦN 1 MC

07/03/17  THỨ BA TUẦN 1 MC

08/03/17  THỨ TƯ TUẦN 1 MC

09/03/17  THỨ NĂM TUẦN 1 MC

1O/03/17  THỨ SÁU TUẦN 1 MC

11/03/17  THỨ BẢY TUẦN 1 MC

12/03/17  CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – A

13/02/17  THỨ HAI TUẦN 2 MC

14/03/17  THỨ BA TUẦN 2 MC

15/03/17  THỨ TƯ TUẦN 2 MC

16/03/17  THỨ NĂM TUẦN 2 MC

17/03/17  THỨ SÁU TUẦN 2 MC

18/03/17  THỨ BẢY TUẦN 2 MC

19/03/17  CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – A

20/03/17  THỨ HAI TUẦN 3 MC

21/03/17  THỨ BA TUẦN 3 MC

22/03/17  THỨ TƯ TUẦN 3 MC

23/03/17  THỨ NĂM TUẦN 3 MC

24/03/17  THỨ SÁU TUẦN 3 MC

25/03/17  THỨ BẢY TUẦN 3 MC

26/03/17  CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A

27/03/17  THỨ HAI TUẦN 4 MC

28/03/17  THỨ BA TUẦN 4 MC

29/03/17  THỨ TƯ TUẦN 4 MC

30/03/17  THỨ NĂM TUẦN 4 MC

31/03/17  THỨ SÁU TUẦN 4 MC

nguồn:WGPCT