Danh mục : TRANG THIẾU NHI

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Tin Mừng thánh Máccô 14,12-16.22-26

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta."16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Máccô 14,22b,23b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Hát Thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ đi dâu? (Mc 14,26)
a. Lên thành Giêrusalem.
b. Ra núi Ôliu.
c. Ra Hội Đường.
d. Gặp các ngoại kiều.

02. Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Đây là máu Thầy, … … … , đổ ra vì muôn người”. (Mc 14,24)
a. Máu giao ước.
b. Máu chiên vượt qua.
c. Máu hiến tế.
d. Máu hy sinh.

03. Ai cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ? (Mc 14,22)
a. Ông Gioan Tẩy Giả
b. Vua Đavít
d. Đức Giêsu
d. Ông Phêrô

04. Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày gì? (Mc 14,12)
a. Sát tế chiên Vượt qua.
b. Sa bát.
c. Lễ Vượt Qua.
d. Áp lễ Vượt Qua.

05. Ai sẽ đón gặp các môn đệ để chỉ cho các ông phòng mà Đức Giêsu và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt qua? (Mc 14,13)
a. Người mang vò nước.
b. Người dẫn dắt lừa con.
c. Người gác thành.
d. Tớ nữ ông Philatô.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Khi cầm lấy chén rượu, Đức Giêsu bảo đây là gì? (Mc 14, 24)

02. Đức Giêsu cầm lấy gì dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ? (Mc 14,22)

03. Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Đây là máu Thầy, … … … , đổ ra vì muôn người”. (Mc 14,24)

04. Rượu Đức Giêsu và các môn đệ dùng là sản phẩm của cây gì? (Mc 14,39)

05. Đức Giêsu bảo : Chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong đâu? (Mc 14,25)

06. Đức Giêsu và các môn đệ chuẩn bị ăn lễ gì? (Mc 14,12)

07. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào thành tìm phòng dọn lễ Vượt qua? (Mc 14,13)

08. Ai đã sai các môn đệ đi tìm phòng dọn lễ Vượt Qua? (Mc 14,12)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Đây là máu Thầy,máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người."

Tin Mừng thánh Máccô 14,24

Lời giải đáp
VUI HỌC LỜI CHÚA
LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Tin Mừng thánh Máccô 14,12-16.22-26

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Máccô 14,22b,23b
"Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."
"Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Ra núi Ôliu (Mc 14,26)
02. a. Máu giao ước (Mc 14,24)
03. d. Đức Giêsu (Mc 14,22)
04. a. Sát tế chiên Vượt qua (Mc 14,12)
05. a. Người mang vò nước (Mc 14,13)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Máu Thầy (Mc 14, 24)
02. Bánh (Mc 14,22)
03. Máu giao ước (Mc 14,24)
04. Cây nho (Mc 14,39)
05. Nước Thiên Chúa (Mc 14,25)
06. Vượt Qua (Mc 14,12)
07. Hai (Mc 14,13)
08. Đức Giêsu (Mc 14,12)

Hàng dọc : Thánh Thể

NGUYỄN THÁI HÙNG


Tags

Ý kiến của bạn