Danh mục : TRANG THIẾU NHI

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ LÁ B

Tin Mừng thánh Máccô 14,1-15, 47

TIN MỪNG

23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống.24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì.25 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba.26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái".27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.)

29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được,30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! "31 Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình.32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a."36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không."37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.38 Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 15,37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: “Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)
a. Vì muôn người.
b. Các con.
c. Các người Do thái.
d. Các người công chính.

02. Đây là những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giệtsêmani? (Mc 14,33)
a.  Ông Phêrô
b. Ông Giacôbê
c. Ông Gioan
d. Cả a, b và c đúng.

03. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua do thái sao”? (Mc 15,2)
a. Ông Philatô.
b. Vua Hêrôđê.
c. Thượng tế Caipha.
d. Thượng tế Khanan.

04. Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38)
a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
b. Lửa cháy trong núi Cực thánh.
c. Mọi lễ vật đều bị thiêu hủy.
d. Nền Đền thờ bị rẽ làm đôi.

05. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15,39)
a. Viên đại đội trưởng.
b. Mẹ Maria.
c. Ông Philatô.
d. Ông Nicôđêmô.

III.Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

02. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)

03. Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)

04. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

05. Khi Chúa Giêsu tắt thở, bức màn trướng ở đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 15,38)

06. Người đã chết trên cậy thập giá. (Mc 15,37)

07. Ông Simôn, người vác đõ thập giá của Đức Giêsu quê ở đâu?  (Mc 15,21)

08. Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)

09. Người đã xin lãnh thi hài Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,46)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

Tin Mừng thánh Máccô 15,39

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ LÁ NĂM B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu Chết Trên Thập Giá.

* Tin Mừng thánh Mc 15,37 
37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Vì muôn người (Mc 14,23-24)
02. d. Cả a, b và c đúng (Mc 14,33)
03. a. Ông Philatô (Mc 15,2)
04. a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới (Mc 15,38)
05. a. Viên đại đội trưởng (Mc 15,39)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Làng Bêtania (Mc 14,3)
02. Ông Phêrô (Mc 14,66-72)
03. Ông Giuđa (Mc 14,10)
04. Gôngôtha (Mc 15,22)
05. Đền Thờ (Mc 15,38)
06. Đức Giêsu (Mc 15,37)
07. Kyrênê (Mc 15,21)
08. Quan tổng trấn Philatô (Mc 15,1)
09. Ông Giôxếp (Mc 15,46)

Hàng dọc : Thương Khó

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 


Tags

Ý kiến của bạn