Danh mục : TRANG THIẾU NHI

Vui Học Thánh Kinh Lễ Giáng Sinh B

Tin Mừng thánh Luca 2,1-14

TIN MỪNG

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2, 1)
a. Hoàng đế Âugúttô.
b. Hoàng đế Pharaô.
c. Hoàng đế Xêda.
d. Hoàng đế Nêrô.

02. Ông Giuse phải về miền nào để khai tên tuổi? (Lc 2, 4)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samaria.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập tỉnh.

03. Những người nào đã được sứ thần Chúa báo tin: “Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2, 11)
a. Những người chăn heo.
b. Những người chăn chiên.
c. Các đạo sĩ.
d. Các tư tế thành Giêrusalem.

04. Cứ dấu nào anh em nhận biết Người? (Lc 2, 12)
a. 1 trẻ sơ sinh bọc tã.
b. Đặt trong máng cỏ.
c. Ở trong hoàng cung.
d. Chỉ a và b đúng.

05. Ai đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”?
a. Những người chăn chiên
b. Dân thành giê rusalem
c. Mẹ Maria
d. Các thiên binh với các sứ thần

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Sứ thần loan báo 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)

02. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)

03. Tại Bêlem, 2 ông bà không tìm được chỗ ở đâu? (Lc 2,7)

04. Tổng trấn xứ Xyri thời Đức Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)

05. Ai đã loan báo cho những người chăn chiên biết đấng cứu độ đã sinh ra? (Lc 2,9)

06. Hài Nhi sinh ra được đặt ở đâu? (Lc 2,12)

07. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Hôm nay,một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,Người là Đấng Kitô Đức Chúa."Tin Mừng thánh Luca 2,11

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ GIÁNG SINH NĂM B

Tin Mừng thánh Luca 2,1-14

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :Đức Giêsu giáng sinh

* Tin Mừng thánh Luca 2,11

"Hôm nay,một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa."

II. Lời giải đáp trắc nghiệm

01. a. Hoàng đế Âugúttô (Lc 2, 1).
02. c. Miền Giuđê (Lc 2, 4).
03. b. Những người chăn chiên (Lc 2,11).
04. d. Chỉ a và b đúng  (Lc 2,12).
05. d. Các thiên binh với các sứ thần (Lc 2,14).

III. Lời giải đáp ô chữ

01. Đấng Kitô (Lc 2,11)
02. Hoàng đế Âugúttô (Lc 2,1)
03. Nhà trọ (Lc 2,7)
04. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,2)
05. Sứ Thần Chúa (Lc 2,9)
06. Máng cỏ (Lc 2,12)
07. Vua Đavít (Lc 2,11)

Hàng dọc: Ngôi Hai

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Tags

Ý kiến của bạn