Danh mục : TRANG THIẾU NHI

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Gioan 10,11-18

I. TIN MỪNG

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 10,11b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai chính là mục tử nhân lành? (Ga 10,11)
a. Thiên Chúa.
b. Đức Giêsu.
c. Ông Môsê.
d. Vua Đavít.

02. Mục tử nhân lành làm gì cho đoàn chiên? (Ga 10,12)
a. Bỏ chạy khi thấy sói đến.
b. Giết thịt những con chiên béo.
c. Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Kẻ làm thuê sẽ làm gì khi thấy sói đến? (Ga 10,12-13)
a. Bỏ chiên mà chạy.
b. Bảo vệ đoàn chiên.
c. Đánh đuổi sói.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Quan hệ giữa người mục tử nhân lành và đoàn chiên thế nào? (Ga 10,11-18)
a. Người mục tử biết rõ đoàn chiên của mình
b. Người mục tử hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên
c. Đoàn chiên nghe biết tiếng của người mục tử
d. Cả a, b và c đúng.

05. Vì sao Chúa Cha yêu mến Đức Giêsu? (Ga 10,17)
a. Vì Người hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.
b. Vì Đức Giêsu nhập thể làm người.
c. Vì Người rao giảng nước Thiên Chúa.
d. Vì Người làm nhiều phép lạ tôn vinh Thiên Chúa.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

02. Đức Giêsu xưng mình là ai nhân lành? (Ga 10,11)

03. Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 

04. Ai là kẻ không thiết gì đến đoàn chiên, khi sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn? (Ga 10,13)

05. Người làm thuê không phải là gì nên khi thấy sói đến anh đã bỏ chiên mà chạy? (Ga 10,12)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Mục Tử nhân lànhhy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên."Tin Mừng thánh Gioan 10,11

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B
Tin Mừng thánh Gioan 10,11-18

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Mục tử nhân lành
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 10,11b

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Đức Giêsu (Ga 10,11)
02. c. Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10,12)
03. a. Bỏ chiên mà chạy (Ga 10,12-13)
04. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10, 11-18)
05. a. Vì Người hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại (Ga 10,17)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Mạng sống (Ga 10,11)
02. Mục tử (Ga 10,11)
03. Chúa Cha (Ga 10,17)
04. Kẻ làm thuê (Ga 10,13)
05. Mục tử (Ga 10,12)

Hàng dọc : Mục Tử

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Tags

Ý kiến của bạn