Danh mục : TRANG THIẾU NHI

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B

Mc 1,14-20

TIN MỪNG

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 1,17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền nào rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

02. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)
a. Tình yêu của Thiên Chúa.
b. Chúa Cha.
c. Tin Mừng.
d. Chúa Thánh Thần.

03. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)
a. Chăn chiên
b. Trồng nho
c. Chăn heo
d. Đánh cá

04. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)
a. Thành Giêrusalem.
b. Tiệc cưới Cana.
c. Biển hồ Galilê.
d. Làng Nadarét.

05. Thân phụ của ông Giacô bê và Gioan tên là gì? (Mc 1,20)
a. Giacóp
b. Giôxếp
c. Giacôbê
d. Dêbêđê

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Sau khi ông Gioan bị nộp, ai đã đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)

02. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)

03. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)

04. Lời Đức Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn và triều đại của … … đã đến gần” (Mc 1,15).

05. Một trong những môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi là ai? (Mc 1,19)

06. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thời kỳ đã mãn,và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Tin Mừng thánh Máccô 1,15

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B
Mc 1,14-20

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Lời Kêu Gọi

* Câu Tin Mừng  Mc 1,17
" Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Miền Galilê (Mc 1,14)
02. c. Tin Mừng (Mc 1,15)
03. d. Đánh cá (Mc 1,16)
04. c. Biển hồ Galilê (Mc 1,16)
05. d. Dêbêđê (Mc 1,20)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Đức Giêsu (Mc 1,14)
02. Đánh cá (Mc 1,16)
03. Tin Mừng (Mc 1,15).
04. Thiên Chúa (Mc 1,15)
05. Giacôbê (Mc 1,19)
06. Galilê (Mc 1,16).

Hàng dọc: Sám hối

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Tags

Ý kiến của bạn