Danh mục : TRANG THIẾU NHI

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Luca 24,35-48

I. TIN MỪNG

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? "40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không? "42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 24,35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”, các tông đồ có thái độ gì? (Lc 24,36)
a. Kinh hồn bạt vía.
b. Vui mừng hớn hở.
c. Hân hoan.
d. Lo sợ.

02. Để minh chứng mình không phải là ma, Đức Giêsu đã đưa tay chân cho các ông xem, Người còn xin họ của ăn, và các ông đã đưa cho Người cái gì để Người ăn? (Lc 24,40-43)
a. Một con cá nhỏ.
b. Một khúc cá nướng.
c. Một chiếc bánh.
d. Một ly rượu.

03. Khi còn ở với anh em, Đức Giêsu đã nói tất cả những sách gì chép về Người đều phải được ứng nghiệm? (Lc 24,44)
a. Các sách Ngôn Sứ.
b. Sách Luật.
c. Các Thánh Vịnh.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu những điều gì Kinh Thánh đã chép về Người? (Lc 24,46)
a. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.
b. Đấng Kitô phải được vinh thăng.
c. Đấng Kitô bất tử.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
a. Tha tội
b. Khôn ngoan
c. Cứu rỗi
d. Chết lành

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đây là những sách phải được ứng nghiệm những điều đã được viết về Đức Giêsu? (Lc 24,44)

02. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

03. Khi Đức Giêsu đứng giữa các tông đồ, các ông tưởng là thấy ai? (Lc 24,38)

04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)

05. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ mấy, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)

06. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

07. Theo lời Kinh Thánh, các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Đấng Kitô phải chịu khổ hình,rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại."Tin Mừng thánh Luca 24,46

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM B

Tin Mừng thánh Luca 24,35-48

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Loan tin vui
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 24,35
"Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Kinh hồn bạt vía (Lc 24,36)
02. b. Một khúc cá nướng (Lc 24,40-43)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 24,44)
04. a. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại (Lc 24,46)
05. a. Tha tội (Lc 24,47)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Sách luật Môsê (Lc 24,44)
02. Tha tội (Lc 24,47)
03. Ma (Lc 24,38)
04. Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Thứ ba (Lc 24,46)
06. Kinh Thánh (Lc 24,45)
07. Rao giảng (Lc 24,47)

Hàng dọc : Loan Báo

NGUYỄN THÁI HÙNG


Tags

Ý kiến của bạn